Kust och hav

Svenska kusten består av flera sinsemellan olika havsområden. Från det salta djupa Skagerack till den grunda Bottenviken som präglas starkt av sötvattenstillförseln. Delprogrammen syftar bland annat till att följa upp miljökvalitetsnormer och biologisk mångfald i kustvatten.

Bilden visar insamling av abborre i nät inom den nationella övervakningen av miljögifter i fisk.

Miljögifter i kustfisk

Delprogrammet följer hur halterna av ett antal farliga ämnen varierar med tiden längs Sveriges kust i både Östersjön och Västerhavet.

Dykare i ålgräsäng

Vegetationsklädda bottnar i kust och hav

Vegetationsklädda bottnar i kust och hav (djuputbredning av ålgräs) beskriver miljötillståndet i grunda kustvattenförekomster i Västerhavet från Öresund till Skagerrak.

Fiskar som sitter fast i ett fiskenät och dras upp i en båt.

Kustfisk – bestånd

Tillståndet för kustfisk speglar kustekosystemet och påverkan från småskaligt kustfiske och fritidsfiske.