Kustlekande harr i Bottenviken och Norra kvarken

I delprogrammet följer vi den kustlekande harrens utveckling. Det är en världsunik form av arten harr (Thymallus thymallus) som endast finns i Bottenviken ner till Holmöarna i södra Västerbotten (känt utbredningsområdet just nu). Harren är en kallvattenart som antas påverkas av så väl övergödning som ett allt varmare klimat och är därför väldigt intressant att följa.

Flera harrägg som ligger på ett nät.
Harrägg. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Vad övervakar vi?

Tanken är att vi, länsstyrelsen, ska följa den kustlekande harrens lek och framförallt dess lekområden över tid. Vi hoppas kunna se om lekområdena ökar eller minskar och på det sättet följa utvecklingen i bestånden.

Hur går det?

2021 var första året, så än så länge har vi inte mycket att jämföra med, men metoden fungerar bra och är väl beprövad genom projektet ”Skydd av harren i Bottenviken och Norra Kvarken”. Det nya miljöövervakningsprogrammet ger oss en fantastisk möjlighet att följa bestånden över en längre tid.

Vilka län är med?

Hur gör vi?

Metoden som används är en kombination av biotopkarteringens beskrivning av bottensubstrat och sparkmetoden som används för att fånga bottenlevande djur på grunda hårdbottnar. Resultaten från projektet inom vilket metoden togs fram visar tydligt att harren väljer att leka på grusiga platser med inslag av mindre stenar och enstaka block. Inventerarna vadar i vattnet och sparkar i botten för att hitta harrens ägg. När ägg hittas beskrivs platsens djup, vegetation och bottensubstrat samt fotografier tas med GPS-position.

Relaterade miljömål

Delprogrammet har kopplingar till miljömålen ”Ett rikt växt- och djurliv”, ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”, ”Begränsad klimatpåverkan” samt ”Ingen övergödning”.

Mer om de olika miljömålen och hur Sverige uppfyller dem kan du läsa på Sveriges miljömåls webbplats.

Kontaktperson

Andreas Broman, Länsstyrelsen Norrbotten

andreas.broman@lansstyrelsen.se