Miljöövervakning

Miljöövervakning handlar om att ge en lägesbeskrivning för tillståndet i miljön. Det handlar också om att följa förändringar genom återkommande och systematiskt upplagda undersökningar. Resultaten kan användas för att

  • bedöma hotbilder
  • analysera olika utsläppskällors påverkan på miljön
  • lämna underlag för åtgärder
  • följa upp beslutade åtgärder.