Hydrografi, pelagial biologi och kemi i Bottniska viken

Miljöövervakningen av hydrografi, pelagial biologi och kemi beskriver miljötillståndet i den fria vattenmassan i Bottniska viken. Resultaten används för att bedöma status och följa förändringar. Men också vid uppföljning av miljökvalitetsmålen och internationell rapportering.

Vad övervakar vi?

Person på båt som arbetar med provtagning
Provtagning pågår. Foto: Marléne Johansson, UMF

Umeå Marina Forskningscentrum (UMF) mäter vattnets kemiska egenskaper, till exempel hur försurat, brunt och näringsrikt vattnet är. Vi undersöker också biologin genom fisk, bottenlevande smådjur och alger i vattnet för att bedöma hur olika omvärldsfaktorer påverkar livet i vattnet. Miljögiftsundersökningar i vatten, sediment eller djur kan också ingå.

Övervakningen ska sträva mot att uppfylla de grundläggande kraven enligt EU-direktiv och nationella förordningar och ge underlag för att:

 1. kartlägga miljötillståndet
 2. bedöma långsiktiga förändringarna i naturliga förhållanden
 3. bedöma långsiktiga förändringar orsakade av storskalig (omfattande) mänsklig påverkan.

Övervakningen enligt vattendirektivet (2000/60/EG) omfattar följande:

 • Vattentemperatur
 • Salthalt
 • Syreförhållanden
 • Näringsförhållanden
  • Koncentrationer av kväve och fosfor i kustvatten
  • Koncentrationer av kväve och fosfor i utsjövatten
 • Artsammansättning, förekomst och biomassa hos fytoplankton

Övervakning enligt havsmiljödirektivet (2008/56/EG) och kommissionsbeslutet (2017/848/EG) omfattar följande (deskriptorer och kriterier):

D1 – Biologisk mångfald (D1C6)

D4 – Näringsvävar (D4C1, D4C3)

D5 – Övergödning (D5C2, D5C3, D5C5)

D7 – Hydrografiska förändringar (D7C1)

D8 – Tröskelvärden av farliga ämnen (D8C1)

Hur går det?

Resultat och leverans innefattar rapportering av data till den nationella datavärden SMHI och beskrivning av resultat i en digital publikation ”Vattentrender, karta och grafer” på Sveriges vattenmiljös webbplats.

Vilka län är med?

Hur gör vi?

Övervakning av hydrografi, pelagisk biologi och kemi vid fem kustnära stationer och fem utsjöstationer med hög frekvens (6-10 provtagningar per år). Undersökningarna sker i enlighet med angivna undersökningstyper/övervakningsmanualer och Handledning för miljöövervakning (se Naturvårdsverkets eller Havs- och vattenmyndighetens webbplats).

Metoderna som används följer handledning för miljöövervakning som tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten.

Miljöövervakning – Övervakning och uppföljning på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Det gemensamma delprogrammet ”Fria vattenmassan, hydrografi, pelagial biologi och kemi” inkluderar följande undersökningstyper:

 • Hydrografi och närsalter, trendövervakning
 • Syrehalt i bottenvatten, kartering
 • Bakteriell syrekonsumtion
 • Primärproduktion
 • Siktdjup
 • Växtplankton
 • Djurplankton, trend- och områdesövervakning

Utöver undersökningstyperna tas och analyseras prover för:

 • Encelliga cyanobakterier
 • Humus
 • Löst organisk kol

Nya variabler på utvalda stationer enligt specificerade metoder:

 • Färgat löst organiskt material (CDOM)
 • Turbiditet
 • SPM (Suspenderat partikulärt material)

Utöver vattenprover antecknas väder vid varje provtagningspunkt samt genomförs ljusmätningar i luft och i vatten som främst används till primärproduktionsberäkningar.

Relaterade miljömål

Undersökningarna ger underlag för uppföljning av de nationella miljömålen ”Ett rikt växt och djurliv”, ”Ingen övergödning”, ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” samt ”Bara naturlig försurning”.

Indirekt kan också effekter av giftiga ämnen upptäckas med relevans för miljömålet ”Giftfri miljö”.

Mer om de olika miljömålen och hur Sverige uppfyller dem kan du läsa på Sveriges miljömåls webbplats.

Publikationer

Länkar

Kontaktpersoner

Elisabeth Sahlsten, elisabeth.sahlsten@havochvatten.se, Havs- och vattenmyndigheten

Karl Norling, karl.norling@havochvatten.se, Havs- och vattenmyndigheten

David Bystedt, david.bystedt@lansstyrelsen.se, Länsstyrelsen i Norrbottens län

Annika Wallin, annika.wallin@lansstyrelsen.se, Länsstyrelsen i Västernorrlands län