Vegetationsklädda bottnar i kust och hav

Vegetationsklädda bottnar i kust och hav (djuputbredning av ålgräs) beskriver miljötillståndet i grunda kustvattenförekomster i Västerhavet från Öresund till Skagerrak. Datavärden SMHI ansvarar för lagring och tillgängliggörande av kvalitetssäkrade miljöövervakningsdata. Resultaten används, för att bedöma status, följa förändringar, uppföljning av miljökvalitetsmålen och internationell rapportering.

Vad övervakar vi?

Kantnål i ålgräs
Kantnål i ålgräs. Foto Louise Eriander

Göteborgs universitet (GU) utför fältprovtagning, analyserar och rapporterar vegetationsklädda bottnar till den nationella datavärden SMHI. Vegetationsklädda bottnar i kust och hav ger underlag till att beskriva miljötillståndet i grundare kustområden i Västerhavet.

Kartan ”Vegetationsklädda bottnar djuputbredning ålgräs 2019-2021” (pdf) visar vattenförekomster i tre olika nyanser av blått som indikerar vilka år de undersöks 2019, 2020, 2021 samt framtida återbesök var tredje år.

Övervakningen ska sträva mot att uppfylla de grundläggande kraven enligt EU-direktiv och nationella förordningar och ge underlag för att:

  1. kartlägga miljötillståndet
  2. bedöma långsiktiga förändringarna i naturliga förhållanden
  3. bedöma långsiktiga förändringar orsakade av storskalig (omfattande) mänsklig påverkan.

Övervakningen enligt vattendirektivet (2000/60/EG) omfattar följande:

  • Sammansättning, förekomst av andra vattenväxter.

Övervakning enligt havsmiljödirektivet (2008/56/EG) och kommissionsbeslutet (2017/848/EG) omfattar följande (deskriptorer och kriterier):

D4 – Näringsvävar (D4C1, D4C2)

D5 – Övergödning (D5C7)

D6 – Havsbottens integritet (D6C5)

Resultat från det gemensamma delprogrammet ”Vegetationsklädda bottnar i kust och hav” (djuputbredning av ålgräs i Västerhavet) används som underlag inom vattenförvaltningens arbete med ekologisk status. Det används också inom havsmiljöförvaltningens arbete med miljöstatus och för att följa upp den biologiska mångfalden samt vara underlag i eventuella tillståndsprövningar av vattenverksamhet och/eller miljöfarlig verksamhet i vattenförekomsterna med belastning eller påverkan.

Hur går det?

Resultat och leverans innefattar rapportering av data till den nationella datavärden SMHI (webbplats).

Beskrivning av resultat finns i en digital publikation ”Vattentrender, karta och grafer” på Sveriges vattenmiljös webbplats.

Målet har varit att samordna regional och nationell miljöövervakning till ett enhetligt program, för att bidra till ökad kvalitet och kostnadseffektivitet. Ett samordnat delprogram ökar möjligheten att utföra utvärdering av miljötillståndet och statusklassificering.

Vilka län är med?

Hur gör vi?

Övervakning av vegetationsklädda bottnar i kust och hav (ålgräs) sker genom provtagning av fem transekter per kustvattenförekomst genom omdrev var tredje år (två tillfällen under sexårsperioden 2021–2026). Undersökningarna sker i enlighet med angivna övervakningsmanualer och Handledning för miljöövervakning (se Havs- och vattenmyndighetens webbplats).

Metoderna som används följer handledning för miljöövervakning som tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten.

Miljöövervakning – Övervakning och uppföljning på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Det gemensamma delprogrammet ”Vegetationsklädda bottnar i kust och hav” (djuputbredning av ålgräs i Västerhavet) utförs enligt följande övervakningsmanual:

  • Djuputbredning av ålgräs

Utförarna har kvalitetssystem för undersökning, databasläggning och rapportering av resultat från undersökningarna.

Relaterade miljömål

Illustration av miljömålet Ett rikt växt- och djurliv. Ett lodjur i bakgrunden och en växt i förgrunden.Undersökningarna ger underlag för uppföljning av de nationella miljömålen ”Ett rikt växt och djurliv”, ”Ingen övergödning” och ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”.

Mer om de olika miljömålen och hur Sverige uppfyller dem kan du läsa på Sveriges miljömåls webbplats.

Länkar

Kontaktpersoner

Karl Norling, karl.norling@havochvatten.se, Havs- och vattenmyndigheten

Katrina Envall, katrina.envall@lansstyrelsen.se, Länsstyrelsen i Västra Götalands län