Kustfisk – bestånd

Tillståndet för kustfisk speglar kustekosystemet och påverkan från småskaligt kustfiske och fritidsfiske. Långsiktiga förändringar i abundansen av olika funktionella grupper av kustfisk kan även påverkas av övergödning, försämrade livsmiljöer och förändrad predation. Det senare kan bero på obalans i näringsväven på grund av mänsklig påverkan såsom fiske och förlust av viktiga livsmiljöer.

Vad övervakar vi?

Fiskar som sitter fast i ett fiskenät och dras upp i en båt.
Provfiske vid Lagnö i Stockholms skärgård. Foto: Erik Karlsson

Kustfiskövervakningen syftar till att beskriva förändringar i fisksamhället som helhet, när det gäller artsammansättning, relativ förekomst av olika arter och storleksstruktur.

Därtill följs förändringar på artnivå upp genom att analysera förändringar i antal och storleksstruktur hos de vanligaste arterna i fångsten. Inom vissa provfisken görs individprovtagning av utvalda arter. Individprovtagningen syftar till att ge information om till exempel individuell vikt och kondition, och ger material för vidare analys av exempelvis ålder och fiskhälsa.

I provtagningarna registreras:

 • Art
 • Fångst per ansträngning (mått på abundans)
 • Biomassa per ansträngning
 • Längd
 • Individprovtagning nyckelart:
 1. Ålder
 2. Kön
 3. Vikt
 4. Gonadstatus (könsmognad)
 5. Sjukdomar (yttre avvikelser)

Hur går det?

Resultat och leverans innefattar rapportering av data till den nationella datavärden SLU Aquas KUL och beskrivning av resultat finns i en digital publikation ”Vattentrender, karta och grafer” på Sveriges vattenmiljös webbplats.

Resultat från provfisken presenteras i ett faktablad för olika områden inom den samordnade nationella och regionala övervakningen av kustfisk. 

”Faktablad – Resultat från övervakningen av kustfisk i Östersjön och på västkusten” på Sveriges lantbruksuniversitets webbplats.

Vilka län är med?

Följande områden provfiskas inom det nationellt/regionalaprogrammet inklusive recipientkontroll:

 • Kosterhavet (Västra Götaland, nationell finansiering)
 • Fjällbacka (Västra Götaland, nationell finansiering)
 • Havstensfjorden (Västra Götaland, nationell finansiering)
 • Älgöfjärden (Västra Götaland, nationell finansiering)
 • Vendelsö (Halland, recipientkontroll)
 • Kullen (Skåne, nationell finansiering)
 • Barsebäck (Skåne nationell/regional finansiering)
 • Stavstensudde (Skåne, nationell finansiering). Avslutades 2023.
 • Hanöbukten (Skåne, nationell finansiering)
 • Torhamn (Blekinge, nationell finansiering)
 • Torsås (Kalmar, nationell finansiering). Avslutades 2023.
 • Oskarshamn (Kalmar, recipientkontroll)
 • Vinö (Kalmar, Kalmar läns kustvattenkommitté)
 • Herrvik (Gotland, nationell finansiering)
 • Kvädöfjärden (Östergötland, nationell finansiering/recipientkontroll)
 • Sankt Anna skärgård (Östergötland, nationell finansiering)
 • Asköfjärden (Södermanland, regional finansiering)
 • Muskö (Stockholm, nationell finansiering)
 • Vaxholm (Stockholm, regional finansiering)
 • Bulleröfjärden (Stockholm, nationell finansiering)
 • Lagnö (Stockholm, nationell finansiering)
 • Galtfjärden (Uppsala, Stockholm, nationell finansiering )
 • Gräsö (Uppsala, regional finansiering)
 • Forsmark (Uppsala, recipientkontroll )
 • Gävlebukten (Gävleborg, nationell finansiering)
 • Vallviksfjärden (Gävleborg, nationell finansiering)
 • Långvindsfjärden (Gävleborg, regional finansiering)
 • Gaviksfjärden (Västernorrland, regional finansiering)
 • Risöfjärden (Västernorrland, nationell finansiering)
 • Holmön (Västerbotten, nationell finansiering)
 • Norrbyn (Västerbotten, regional finansiering)
 • Sävarfjärden (Västerbotten, nationell finansiering)
 • Kinnbäcksfjärden (Västerbotten, regional finansiering)
 • Råneå (Norrbotten, nationell finansiering)
 • Seskaröfjärden (Norrbotten, nationell finansiering)

Hur gör vi?

Kustfisk övervakas årligen, dels inom den nationella- och regionala resurs- och miljöövervakningen och dels genom årligen återkommande provfisken i samband med olika recipientkontrollprogram. Övervakningen sker både i Östersjön och i Västerhavet. Inom det gemensamma delprogrammet utförs provfisken med ryssjor och nät.

I Västerhavet sker provfiske med ryssjor. Provfiske med ryssjor följer övervakningsmanualen:

I övervakningen i Östersjön provfiskas det med Nordiska kustöversiktsnät. Fisket med nordiska kustöversiktsnät beskrivs i övervakningsmanualen:

Relaterade miljömål

Undersökningarna ger underlag för uppföljning av de nationella miljömålen ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”, ”Ett rikt växt och djurliv”, ”Ingen övergödning” samt ”Giftfri miljö”.

Mer om de olika miljömålen och hur Sverige uppfyller dem kan du läsa på Sveriges miljömåls webbplats.

Publikationer

Länkar

Kontaktpersoner

Fredrik Ljunghager, fredrik.ljunghager@havochvatten.se, Havs- och vattenmyndigheten

Karl Norling, karl.norling@havochvatten.se, Havs- och vattenmyndigheten