Akustisk övervakning av tumlare, Östersjö-populationen

Tumlaren är en liten, knubbig tandval. Den är uppdelad på tre olika populationer. Östersjötumlaren är akut hotad, till följd av miljögifter och bifångster i fisket. Kunskapen kring tumlare i Östersjön är begränsad vilket försvårar möjligheten att sätta in rätt åtgärder för att skydda arten. Det gemensamma delprogrammet ämnar samla in information om vart och när tumlaren befinner sig i svenska vatten som ett första led att kunna sätta in rätt åtgärder. Det gemensamma delprogrammet är ett komplement till nationell miljöövervakning.

Vad övervakar vi?

Vi övervakar utbredning och detektionsfrekvens av Östersjötumlare inom svenskt kustområde.

Hur går det?

Östersjötumlare som dyker.
Östersjötumlare. Foto: Julia Carlström, Fjord och Baelt.

I dagsläget har endast Blekinge och Kalmar län pågående regional miljöövervakning av tumlare, under 2022 kommer även Stockholm och Skåne län placera ut stationer inom ramen för detta gemensamma delprogram. Både Blekinge och Kalmar har detektioner av tumlare i sina län. I Blekinge har den regionala övervakningen pågått sedan 2016. Data fram till 2018 antyder att tumlare använder kustområdena kring Blekinge mer under vintertid. Detta mönster stämmer även överens med de resultat som ett tidigare forskningsprojekt kallat SAMBAH (2011-2013) kom fram till, se mer om resultatet på SAMBAH-projektets webbplats. Däremot är det för tidigt att dra direkta slutsatser då det rör sig om få detektioner.

Resterande län inväntar att få tillstånd att lägga ut utrustningen godkänd, därefter kommer samtliga län påbörja sin övervakning.

Naturhistoriska riksmuseet skriver på sin webbplats att det år 2020 slutfördes en analys där detektionsfrekvensen vid stationerna i Östersjön under det nationella övervakningsprogrammet (2017-2020) jämfördes med detektionsfrekvensen på samma stationer insamlade under SAMBAH-projektet. Resultaten visade att detektionsfrekvensen för den akut hotade populationen i genomsnitt har ökat med 2,4 % under det senaste decenniet.

Övervakning av tumlare på Naturhistoriska riksmuseets webbplats

Vilka län är med?

Hur gör vi?

Klick från tumlarens ekolod fångas upp av speciella klickdetektorer, så kallade poddar. Dessa ligger förankrade på botten och aktiveras av tumlarliknande ljud. Detektorerna ligger ute året runt och data hämtas in mellan tre och fyra månaders intervall. Data som hämtas in processas och analyseras.

Totalt kommer programmet innefatta 44 stationer utspridda längst kusten. Val av stationer är baserade om de är intressanta för tumlare, skyddade områden, konfliktområden med mera. Inriktning för val av områden varierar mellan länen och baseras på länsspecifika behov.

Metoden som används finns beskriven i undersökningstypen för övervakning av tumlare ”Bestånd av tumlare” (Version 0:3, 2020-XX-XX) som är på gång att fastställas.

Bild av en karta som visar var det sker övervakning av tumlare.
Figur 1. Kartan visar föreslagna områden inom det gemensamma delprogrammet för att övervaka tumlarbeståndet i Östersjön.

Relaterade miljömål

Data från tumlarövervakning ger underlag för vissa av preciseringarna i ”Hav i balans och levande kust och skärgård” samt ”Ett rikt växt- och djurliv”.

Mer om de olika miljömålen och hur Sverige uppfyller dem kan du läsa på Sveriges miljömåls webbplats.

Publikationer

Länkar

Kontaktperson

Cinthia Tiberi Ljungqvist, Länsstyrelsen Stockholm

Cinthia.tiberi.ljungqvist@lansstyrelsen.se

Tel: 010-223 15 39