Programområden

Både den nationella och den regionala miljöövervakningen ordnas i så kallade programområden. Det finns tio programområden som i sin tur innehåller olika delprogram. Endast delprogram som berör flera län tas upp här. Havs- och vattenmyndigheten har det nationella ansvaret för programområde ”Sötvatten” samt ”Kust och Hav”. Naturvårdsverket har det nationella ansvaret för övriga åtta programområden.