Miljögifter i kustfisk

Delprogrammet följer hur halterna av ett antal farliga ämnen varierar med tiden längs Sveriges kust i både Östersjön och Västerhavet. Provtagning sker vid utvalda stationer i referensområden (områden opåverkade av lokala källor) för att kunna följa upp effekter av förbud och restriktioner av utsläpp samt för att generera representativa referensvärden för regionala och lokala miljögiftsstudier.

Vad övervakar vi?

Bilden visar insamling av abborre i nät inom den nationella övervakningen av miljögifter i fisk.
Insamling av abborre. Foto: Eva Kylberg och Jill Stavely Öhlund, Naturhistoriska Riksmuseet.

Vi övervakar koncentrationer av farliga ämnen i fisk. Delprogrammet möjliggör regional förtätning av det nationella miljöövervakningsprogrammet för miljögifter i marin biota. I dagsläget är det endast som förtätat den nationella övervakningen med lokalen Örefjärden men det finns möjlighet för fler län att haka på.

De ämnen som övervakas löpande inom det nationella programmet är:

  • Metaller (Hg, Pb, Cd, Cu, Zn, Cr, Ni, As, Ag, Sn, Se, Al). Hg mäts i fiskmuskel och resten av metallerna i fisklever.
  • Perfluorerade ämnen (15 st) mäts i fisklever
  • HBCDD mäts i fiskmuskel
  • Pesticider (inklusive DDT, DDE, DDT, HCB, α-HCH, β-HCH, lindan) mäts i fiskmuskel
  • PBDE:er (6 st) mäts i fiskmuskel
  • Icke dioxinlika och dioxinlika PCB:er (18 st) mäts i fiskmuskel
  • Dioxiner och furaner (18 st) mäts i fiskmuskel
  • Tennorganiska föreningar (8 st) mäts i fisklever

Den löpande provtagningen kan också kompletteras med screening av ytterligare ämnen och ämnesgrupper för att se om dessa återfinns i biota. Beroende på resultatet kan dessa ämnen sedan komma att inkluderas i den löpande övervakningen.

När materialet provbereds noteras även biologiska data för fisk (längd, vikt, ålder, kön och reproduktionsstatus mm.). I samband med analys av organiska ämnen analyseras även fetthalten i provet och vid analys av metaller torrhalten i provet, för att kunna jämföra uppmätta halter mot bedömningsgrunder. Även stabila isotoper (δ13C och δ15N) har sedan 2013 mätts i fiskmuskel.

Delar av materialet som samlas in sparas i Naturhistoriska riksmuseets miljöprovbank för framtida retrospektiva analyser av idag både kända och okända ämnen.

Hur går det?

Resultaten från den nationella övervakningen redovisas årligen i en sakrapport från utföraren Naturhistoriska riksmuseet. I den senaste utvärderingen som redovisar data fram till år 2020 ser man att Örefjärden generellt följer samma mönster som övriga tidsserier från Östersjön som redovisas i rapporten för de flesta av de ämnen som analyseras. Exempelvis så går halter av PCB:er, dioxiner och bromerade flamskyddsmedel generellt ner över tid i abborre från Örefjärden medan kvicksilver och kadmium inte visar lika tydliga trender.
Mer detaljerad information finns i rapport från Naturhistoriska riksmuseet, under rubriken ”Publikationer”.

Datavärd:

Vilka län är med?

Hur gör vi?

Provtagning av miljögifter i fisk sker en gång per år på 26 stationer längs Sveriges kust i både Östersjön och Västerhavet. Vid två stationer sker insamling både vår och höst.

Beskrivning av delprogrammet Metaller och organiska miljögifter i marin biota (pdf) på Naturvårdsverkets webbplats.

Metoderna som används följer handledning för miljöövervakning som tagits fram av Naturvårdsverket.

Beskrivning av övervakningsmanual – Metaller och organiska miljögifter i fisk (pdf) på Naturvårdsverkets webbplats

Relaterade miljömål

Illustration av miljömålet Giftfri miljö. En person sträcker sig efter ett äpple i ett träd.

Resultatet kan användas för att följa upp miljömålen ”Giftfri miljö” och ” Hav i balans samt levande kust och skärgård”.

Mer om de olika miljömålen och hur Sverige uppfyller dem kan du läsa på Sveriges miljömåls webbplats.

Publikationer

Kontaktpersoner

Elisabeth Nyberg, Elisabeth.Nyberg@Naturvardsverket.se, Naturvårdsverket

Anneli Sedin, Anneli.Sedin@lansstyrelsen.se, Länsstyrelsen i Västerbotten.