Fria vattenmassan – Hydrografi, kemi och plankton i havet (kartering)

Programmet syftar till att undersöka miljösituationen i Svealands kustområde främst med avseende på övergödning. Det förväntas ge en god rumslig, regional och lokal, beskrivning av biologi och fysikalisk-kemiska förhållanden i kustzonen. Programmet bidrar även med underlag för bedömning av kustens ekologiska status. Bedömningarna används inom svensk vatten- och havsmiljöförvaltning. Programmet övervakar även artsammansättningen av växtplankton och förekomsten av främmande arter.

En person står i en båt och tittar ner mot vattnet för att ta prover på vattnet.
Foto: Jakob Walve, Stockholms Universitet

Under de senaste tre åren (2019–2021) har Länsstyrelserna även mätt vattnets grumlighet (turbiditet) och vattnets brunhet som orsakats av organiskt lösta humusämnena (CDOM). Tillsammans med siktdjupet beskriver dessa variabler vattnets optiska egenskaper, det vill säga ljuset förutsättningar att färdas genom vattnet. Mätkampanjen bidrar underlag att utveckla övervakning via fjärranalys (satellitövervakning), vilket kan komplettera dagens övervakning med satellitbaserad övervakning av klorofyll och siktdjup nästan året runt.

Det gemensamma delprogrammet har pågått sedan 2007 och har under åren revideras inför varje ny sexårscykel. I dagsläget innehåller Länsstyrelsernas programmet 62 stationer och förtätar Svealandskustens vattenvårdsförbunds recipientkontrollprogram.

Vad övervakar vi?

Vid varje station mäts följande variabler i ytvatten (0,5 meters djup):

  • Totalkväve
  • Totalfosfor
  • Fosfat
  • Ammonium
  • Nitrit + nitrat
  • Kisel
  • Klorofyll a
  • Salthalt
  • Temperatur
  • Siktdjup

 

På stationer med skiktad vattenmassa mäts salthalt och syre i djupvattnet. Även främmande arter och artsammansättningen av växtplankton övervakas från vissa av stationerna. Mellan åren 2019–2021 har CDOM och turbiditet mäts på merparten av stationerna.

Hur går det?

Den sammanvägda bedömningen i kustområdet visar på måttlig status baserad på de höga halterna av kväve och fosfor, trots att det i vissa områden visar på god status för klorofyll (växtplankton). Från Svealandskustens vattenvårdsförbunds senaste årsrapport (pdf) skriver man följande:

”Trots att året 2020 som helhet blev rekordvarmt var ytvattentemperaturerna i juli förhållandevis låga. Den varma vintern gjorde dock avtryck i bottenvattentemperaturerna. Salthalten fortsätter öka längs Svealandskusten och fosforhalterna ligger kvar på en hög nivå. Förbättringar med minskande klorofyll och ökande siktdjup i Stockholms innerskärgård kan kopplas till minskad tillgång på kväve i motsvarande område.” – ur Tillståndet i kustvattnet – resultat från förbundets mätprogram, Svelandskustens årsrapport 2021.

Vilka län är med?

Hur gör vi?

Provtagningen sker årligen två gånger per år i juli och augusti. Provtagningen sker med standardiserade undersökningstyper och utförs i dagsläget av Stockholms universitet och Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP).  

Relaterade miljömål

Programmet knyter an till ”Hav i balans och levande kust och skärgård”, samt indirekt till miljömålet ”Ingen övergödning”, genom att bidra med information om status av vattenkvalitén i kust och hav samt underlag för underlag för preciseringar i båda av miljömålen.

Mer om de olika miljömålen och hur Sverige uppfyller dem kan du läsa på Sveriges miljömåls webbplats.

Publikationer

Länkar

Kontaktperson

Cinthia Tiberi Ljungqvist, Länsstyrelsen Stockholm

Cinthia.tiberi.ljungqvist@lansstyrelsen.se

010-223 15 39