Vegetationsklädda grunda vikar i Bottniska viken

Syftet med övervakningen är att följa miljötillståndet och förändringar i Bottniska vikens grunda havsvikar genom att undersöka undervattensvegetationen. Målet är att följa effekter på biologisk mångfald av både mänsklig påverkan och skydd av marina miljöer. Utformning av metod pågår inom ett utvecklingsprojekt under åren 2021–2022.

Vad övervakar vi?

En bild som visar växter och stenar på havsbotten.
Axslinga som växer bland stenar i en grund havsvik i Västerbotten. Foto: Kristin Dahlgren

Välmående grunda havsvikar är avgörande för den biologiska mångfalden och ger förutsättningar för olika funktioner, så som produktion av fisk och upptag av växtnäring. Vi undersöker undervattensvegetationen i grunda havsvikar i Bottniska vikens kustområden för att bedöma hur den påverkas av näringstillförsel och fysisk exploatering som exempelvis muddringar, marinor och båttrafik. Även opåverkade vikar undersöks, bland annat inom marina naturreservat. Övervakningen kan även bidra med information om främmande invasiva arter.

Övervakningsprogrammet startade år 2021. Under de två första åren pågår utveckling av metodiken och löpande undersökningar påbörjas år 2023.

Övervakningen ska ge underlag för att:

  1. kartlägga miljötillståndet
  2. bedöma långsiktiga förändringarna i naturliga förhållanden
  3. bedöma långsiktiga förändringar orsakade av mänsklig påverkan.

Hur går det?

Det finns ännu inga resultat från övervakningsprogrammet eftersom det startade år 2021 och fortfarande är under utveckling. Fältdata som samlas in under åren 2020–2022 används i utvecklingsarbetet.

Resultatet från mätningarna kommer att rapporteras till SMHI, som är nationell datavärd för marina fysikaliska, kemiska och biologiska data.

Vilka län är med?

Hur gör vi?

Undervattensvegetation och bottentyp kartläggs genom snorkling i grunda havsvikar, främst i områden grundare än 2,5 meter. Fridykaren skattar hur stor andel av botten som täcks av olika kärlväxter, mossor och alger i provytor som läggs ut på fasta platser. Vid provtagningen mäts också bland annat salthalt, temperatur, siktdjup och grumlighet i vattnet. Under åren 2021–2022 pågår utveckling av detaljerade metoder och utformning av övervakningsprogrammet. Vi testar bland annat hur provytornas storlek påverkar resultatet när det gäller antal arter och deras täckningsgrad. Länsstyrelserna samverkar med en miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken i det här utvecklingsarbetet.

En bild som visar vattenväxter på havsbotten och en person på en SUP-bräda på vattenytan ovanför.
Undervattensvegetationen i grunda havsvikar kartläggs med hjälp av snorkling och en SUP-bräda. Foto: Anniina Saarinen

Metoderna för vattenmätningar följer huvudsakligen den handledning för miljöövervakning som tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten.

Miljöövervakning – Övervakning och uppföljning på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Relaterade miljömål

Resultatet kan användas för att följa upp miljömålen ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”, ”Ett rikt växt- och djurliv” samt ”Ingen övergödning”.

Mer om de olika miljömålen och hur Sverige uppfyller dem kan du läsa på Sveriges miljömåls webbplats.

Kontaktpersoner

Ingrid Wänstrand, Länsstyrelsen Uppsala län, ingrid.wanstrand@lansstyrelsen.se

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.