Vegetationsklädda grunda vikar i Bottniska viken

Syftet med övervakningen är att följa miljötillståndet och förändringar i Bottniska vikens grunda havsvikar genom att undersöka undervattensvegetationen. Målet är att följa effekter på biologisk mångfald av både mänsklig påverkan och skydd av marina miljöer. Metoden utformades inom ett utvecklingsprojekt under åren 2021–2022.

Vad övervakar vi?

En bild som visar växter och stenar på havsbotten.
Axslinga som växer bland stenar i en grund havsvik i Västerbotten. Foto: Kristin Dahlgren

Välmående grunda havsvikar är avgörande för den biologiska mångfalden och ger förutsättningar för olika funktioner, så som produktion av fisk och upptag av växtnäring. Vi undersöker undervattensvegetationen i grunda havsvikar i Bottniska vikens kustområden för att bedöma hur den påverkas av näringstillförsel och fysisk exploatering som exempelvis muddringar, marinor och båttrafik. Även opåverkade vikar undersöks, bland annat inom marina naturreservat. Övervakningen kan även bidra med information om invasiva främmande arter.

Övervakningen ska ge underlag för att:

  1. kartlägga miljötillståndet
  2. bedöma långsiktiga förändringarna i naturliga förhållanden
  3. bedöma långsiktiga förändringar orsakade av mänsklig påverkan.

Hur går det?

Övervakningsprogrammet startade år 2021. Under de två första åren utvecklades metodiken både inom ramen för programmet och inom ett samarbetsprojekt mellan de ingående länsstyrelserna och SLU Artdatabanken.

Fältdata från de snorkelinventeringar av makrofyter som genomfördes i totalt 68 vikar under åren 2020–2022 analyserades av en miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken. Analyserna resulterade i råd och riktlinjer för hur miljöövervakning och uppföljning av vegetationsklädda grunda vikar bör bedrivas de närmaste åren. Den rekommenderade metoden används under återstoden av programperioden 2023-2026.

Vilka län är med?

Hur gör vi?

Sedan 2023 använder vi den metod som utvecklingsprojektet kommit fram till. Undervattensvegetation och bottentyp kartläggs genom snorkling i grunda havsvikar, främst i områden grundare än 2,5 meter. Fridykaren skattar hur stor andel av botten som täcks av olika kärlväxter, mossor och alger i nio provytor per vik. Varje provyta utgörs av en cirkel med en radie på fem meter. Vid provtagningen mäter vi också bland annat salthalt, temperatur, siktdjup och grumlighet i vikens vatten.

En bild som visar vattenväxter på havsbotten och en person på en SUP-bräda på vattenytan ovanför.
Undervattensvegetationen i grunda havsvikar kartläggs med hjälp av snorkling och en SUP-bräda. Foto: Anniina Saarinen

Metoderna för vattenmätningar följer huvudsakligen den handledning för miljöövervakning som tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten.

Miljöövervakning – Övervakning och uppföljning på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Relaterade miljömål

Resultatet kan användas för att följa upp miljömålen ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”, ”Ett rikt växt- och djurliv” samt ”Ingen övergödning”.

Mer om de olika miljömålen och hur Sverige uppfyller dem kan du läsa på Sveriges miljömåls webbplats.

Publikationer

Kontaktpersoner

Ingrid Wänstrand, Länsstyrelsen Uppsala län, ingrid.wanstrand@lansstyrelsen.se

Malin Hjelm, Länsstyrelsen Uppsala län, malin.hjelm@lansstyrelsen.se