Sedimentlevande makrofauna i kust och hav

Miljöövervakningen av sedimentlevande makrofauna beskriver miljötillståndet i Sveriges kust- och utsjöområden från Bottenviken till Skagerrak. Datavärden SMHI ansvarar för lagring och tillgängliggörande av kvalitetssäkrade miljöövervakningsdata. Resultaten används, för att bedöma status, följa förändringar, uppföljning av miljökvalitetsmålen och internationell rapportering.

Vad övervakar vi?

Havsborstmask av släktet Eumida.
Havsborstmask av släktet Eumida. Foto: Arne Nygren

Umeå Marina Forskningscentrum (UMF), Stockholms universitet (SU), Linneuniversitetet (LnU) och Göteborgs universitet (GU) utför fältprovtagning, analyserar och rapporterar sedimentlevande makrofauna till den nationella datavärden SMHI.

Övervakningen ska sträva mot att uppfylla de grundläggande kraven enligt EU-direktiv och nationella förordningar och ge underlag för att:

  1. kartlägga miljötillståndet
  2. bedöma långsiktiga förändringarna i naturliga förhållanden
  3. bedöma långsiktiga förändringar orsakade av storskalig (omfattande) mänsklig påverkan.

Övervakningen enligt vattendirektivet (2000/60/EG) omfattar följande:

  • Sammansättning, förekomst av bentiska evertebrater

Övervakning enligt havsmiljödirektivet (2008/56/EG) och kommissionsbeslutet (2017/848/EG) omfattar följande (deskriptioner och kriterier):

D4 – Näringsvävar (D4C1, D4C2)

D5 – Övergödning (D5C8)

D6 – Havsbottens integritet (D6C5)

Delprogrammet ger även underlag för bedömningar av miljöpåverkan från utsläpp som övervakas och rapporteras i enskild eller samordnad recipientkontroll (RK/SRK).

Hur går det?

Resultat och leverans innefattar rapportering av data till den nationella datavärden SMHI (webbplats).  

Beskrivning av resultat finns i en digital publikation ”Vattentrender, karta och grafer” på Sveriges vattenmiljös webbplats.

Målet har varit att samordna regional och nationell miljöövervakning till ett enhetligt program, för att bidra till ökad kvalitet och kostnadseffektivitet. Ett samordnat delprogram ökar möjligheten att utföra utvärdering av miljötillståndet och statusklassificering.

Vilka län är med?

Hur gör vi?

Övervakning av sedimentlevande makrofauna sker genom provtagning av kluster av 5-10 provplatser i en kustvattenförekomst eller utsjövatten varje eller vartannat år (udda eller jämna år). Undersökningarna sker i enlighet med angivna övervakningsmanualer och Handledning för miljöövervakning (se Havs- och vattenmyndighetens webbplats).

Metoderna som används följer handledning för miljöövervakning som tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten.

Miljöövervakning – Övervakning och uppföljning på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Det gemensamma delprogrammet ”Sedimentlevande makrofauna” utförs enligt följande övervakningsmanual:

  • Sedimentlevande makrofauna

Utförarna har kvalitetssystem för provtagning, sortering, artbestämning, validerad referenssamling, referenslitteratur, databasläggning, statistisk analys och rapportering av resultat från undersökningarna.

Relaterade miljömål

Undersökningarna ger underlag för uppföljning av de nationella miljömålen ”Ett rikt växt- och djurliv”, ”Ingen övergödning” samt ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”.

Indirekt kan också effekter av giftiga ämnen upptäckas med relevans för miljömålet Giftfri miljö.

Mer om de olika miljömålen och hur Sverige uppfyller dem kan du läsa på Sveriges miljömåls webbplats.

Publikationer

Länkar

Kontaktpersoner

Karl Norling, karl.norling@havochvatten.se, Havs- och vattenmyndigheten