Vegetationsklädda grunda vikar i Bottniska viken

En bild som visar en gädda bland vattenväxter.

Syftet med övervakningen är att följa miljötillståndet och förändringar i Bottniska vikens grunda havsvikar genom att undersöka undervattensvegetationen. Målet är att följa effekter på biologisk mångfald av både mänsklig påverkan och skydd av marina miljöer. Utformning av metod pågår inom ett utvecklingsprojekt under åren 2021–2022. Vad övervakar vi? Välmående grunda havsvikar är avgörande för den […]

Vegetationsklädda bottnar i kust och hav

Dykare i ålgräsäng

Vegetationsklädda bottnar i kust och hav (djuputbredning av ålgräs) beskriver miljötillståndet i grunda kustvattenförekomster i Västerhavet från Öresund till Skagerrak. Datavärden SMHI ansvarar för lagring och tillgängliggörande av kvalitetssäkrade miljöövervakningsdata. Resultaten används, för att bedöma status, följa förändringar, uppföljning av miljökvalitetsmålen och internationell rapportering. Vad övervakar vi? Göteborgs universitet (GU) utför fältprovtagning, analyserar och rapporterar […]

Vegetation och fiskrekrytering i grunda havsmiljöer

En grund havsbotten med borstnate, ålgräs och blåstång.

Syftet med övervakningen är att följa miljötillståndet och förändringar med avseende på vegetation och fiskrekrytering vid Östersjökusten. Grunda havsvikar har en viktig ekologisk funktion genom sin stora biologiska mångfald och produktivitet. De är samtidigt känsliga och utsatta för mänsklig påverkan. Vegetationen och fiskrekryteringen utgör viktiga beståndsdelar av ekosystemet och är därför värdefulla som mätare på […]

Sedimentlevande makrofauna i kust och hav

Två personer på båt som arbetar med provgtagningsutrustning.

Miljöövervakningen av sedimentlevande makrofauna beskriver miljötillståndet i Sveriges kust- och utsjöområden från Bottenviken till Skagerrak. Datavärden SMHI ansvarar för lagring och tillgängliggörande av kvalitetssäkrade miljöövervakningsdata. Resultaten används, för att bedöma status, följa förändringar, uppföljning av miljökvalitetsmålen och internationell rapportering. Vad övervakar vi? Umeå Marina Forskningscentrum (UMF), Stockholms universitet (SU), Linneuniversitetet (LnU) och Göteborgs universitet (GU) […]

Miljögifter i kustfisk

Bilden visar insamling av abborre i nät inom den nationella övervakningen av miljögifter i fisk.

Delprogrammet följer hur halterna av ett antal farliga ämnen varierar med tiden längs Sveriges kust i både Östersjön och Västerhavet. Provtagning sker vid utvalda stationer och mellan stationer i referensområden (områden opåverkade av lokala källor) för att kunna följa upp effekter av förbud och restriktioner av utsläpp samt för att generera representativa referensvärden för regionala […]

Kustlekande harr i Bottenviken och Norra kvarken

Flera harrägg som ligger på ett nät.

I delprogrammet följer vi den kustlekande harrens utveckling. Det är en världsunik form av arten harr (Thymallus thymallus) som endast finns i Bottenviken ner till Holmöarna i södra Västerbotten (känt utbredningsområdet just nu). Harren är en kallvattenart som antas påverkas av så väl övergödning som ett allt varmare klimat och är därför väldigt intressant att […]

Kustfisk – bestånd

Fiskar som sitter fast i ett fiskenät och dras upp i en båt.

Tillståndet för kustfisk speglar kustekosystemet och påverkan från småskaligt kustfiske och fritidsfiske. Långsiktiga förändringar i abundansen av olika funktionella grupper av kustfisk kan även påverkas av övergödning, försämrade livsmiljöer och förändrad predation. Det senare kan bero på obalans i näringsväven på grund av mänsklig påverkan såsom fiske och förlust av viktiga livsmiljöer. Vad övervakar vi? […]

Hydrografi, pelagial biologi och kemi i Bottniska viken

Närbild på prover med stereoupp

Miljöövervakningen av hydrografi, pelagial biologi och kemi beskriver miljötillståndet i den fria vattenmassan i Bottniska viken. Resultaten används för att bedöma status och följa förändringar. Men också vid uppföljning av miljökvalitetsmålen och internationell rapportering. Vad övervakar vi? Umeå Marina Forskningscentrum (UMF) mäter vattnets kemiska egenskaper, till exempel hur försurat, brunt och näringsrikt vattnet är. Vi […]

Fria vattenmassan – Hydrografi, kemi och plankton i havet (kartering)

En person står i en båt och tittar ner mot vattnet för att ta prover på vattnet.

Programmet syftar till att undersöka miljösituationen i Svealands kustområde främst med avseende på övergödning. Det förväntas ge en god rumslig, regional och lokal, beskrivning av biologi och fysikalisk-kemiska förhållanden i kustzonen. Programmet bidrar även med underlag för bedömning av kustens ekologiska status. Bedömningarna används inom svensk vatten- och havsmiljöförvaltning. Programmet övervakar även artsammansättningen av växtplankton […]

Akustisk övervakning av tumlare, Östersjöpopulationen

Östersjötumlare som dyker.

Tumlaren är en liten, knubbig tandval. Den är uppdelad på tre olika populationer. Östersjötumlaren är akut hotad, till följd av miljögifter och bifångster i fisket. Kunskapen kring tumlare i Östersjön är begränsad vilket försvårar möjligheten att sätta in rätt åtgärder för att skydda arten. Det gemensamma delprogrammet ämnar samla in information om vart och när […]