Vegetationsklädda bottnar i kust och hav

Dykare i ålgräsäng

Vegetationsklädda bottnar i kust och hav (djuputbredning av ålgräs) beskriver miljötillståndet i grunda kustvattenförekomster i Västerhavet från Öresund till Skagerrak.

Miljögifter i kustfisk

Bilden visar insamling av abborre i nät inom den nationella övervakningen av miljögifter i fisk.

Delprogrammet följer hur halterna av ett antal farliga ämnen varierar med tiden längs Sveriges kust i både Östersjön och Västerhavet.

Kustfisk – bestånd

Fiskar som sitter fast i ett fiskenät och dras upp i en båt.

Tillståndet för kustfisk speglar kustekosystemet och påverkan från småskaligt kustfiske och fritidsfiske.

Akustisk övervakning av tumlare, Östersjö-populationen

Östersjötumlare som dyker.

Tumlaren är en liten, knubbig tandval. Den är uppdelad på tre olika populationer. Östersjötumlaren är akut hotad, till följd av miljögifter och bifångster i fisket. Kunskapen kring tumlare i Östersjön är begränsad vilket försvårar möjligheten att sätta in rätt åtgärder för att skydda arten. Det gemensamma delprogrammet ämnar samla in information om vart och när […]