Fjäll

Fjällen anses idag vara en av våra minst påverkade naturtyper men det finns flera potentiella hot som kan förändra detta. Den globala uppvärmningen är det största hotet och som riskerar att förändra fjällens ekosystem. Miljöövervakningen följer förutsättningarna för biologisk mångfald men också enskilda nyckelarter.

Bilder visar hur inventering av fjällvegetation går till.

Fjällvegetation

Delprogrammet fångar upp och följa förändringar av vegetationen ovan trädgränsen på utvalda fjäll. I dessa extrema miljöer lever många arter på eller nära sina utbredningsgränser.

Närbild på en fågel som sitter i stenskravel.

Häckande fåglar i fjällen

Klimatförändringar påverkar många organismer utbredning. I synnerhet i fjällen syns detta relativt snabbt hos en del fågelarter.

Fjällandskap. Blå himmel och berg.

Nyckelarter i fjällen

En nyckelart är en art som på olika sätt skapar viktiga livsbetingelser för andra arter. I fjällekosystemet finns det några som är gemensamma för fjällänen.

Fjällämmel på födosök. I förgrunden syns fjällämmelns karakteristiska bajskorvar.

Smågnagare i fjällen

Smågnagare har stor reproduktionsförmåga, särskilt sorkarna och lämlarna utgör basföda för rovviltet och deras populationsvariationer har stor påverkan på förekomsten av ugglor, rovfåglar och rovdäggdjur.

Trädgränsbildande björk på Åreskutan.

Trädgräns i fjällen

Klimatet påverkar våra ekosystem i olika grad och fjällen är ett område där klimatförändringar påverkar naturmiljön.