Miljögiftssamordning

I samhället förekommer en stor mängd kemikalier i allt från vardagliga konsumentprodukter till industriella verksamheter. Många miljöfarliga kemikalier hamnar i våra vattenmiljöer; i vatten, sediment eller vattenlevande djur. Delprogrammen övervakar förekomst, spridning och effekter av ämnen som kan medföra hälso- och miljöproblem.

Bilden visar många småflaskor som används vid provtagning av miljögifter i vatten.

Screening av miljögifter

En förutsättning för att kunna följa utvecklingen mot en giftfri miljö är att identifiera nya ämnen som kan vara skadliga för människa och miljö. Detta kan göras inom screeningprogrammet.