Jordbruksmark

Den regionala miljöövervakningen av jordbruksmark omfattar såväl att följa brukad jordbruksmarks läckage av näringsämnen som att följa utvecklingen och förutsättningarna för biologisk mångfald.

Två personer som inventerar växter i en provyta i en gräsmark.

Gräsmarkernas gröna infrastruktur

De hävdade ängs- och betesmarkerna i Sverige tillhör våra allra mest artrika marker och de är hem för hundratals växter, svampar, insekter och andra djur.

Slåtteräng

Slåtterängar

Slåtterängar är en av våra artrikaste miljöer. De har minskat starkt under det senaste seklet och är inte längre en ekonomisk del av dagens lantbruk.

Åkerlandskap med växande grödor

Utlakning från jordbruksmark

Programmet ger kunskap om hur jordbrukets läckage av växtnäring varierar med odlingsåtgärder, klimat och jordart, samt hur det förändras över tid.

En vårbild på en åkerholme mitt i en åker. På åkerholmen växer en tall, ett gammalt lövträd och lite buskar. Det ligger stenrösen på åkerholmen.

Småbiotoper i åkerlandskapet

Småbiotoper fyller en viktig funktion för den biologiska mångfalden i odlingslandskapet samtidigt som de är en del av vårt kulturarv.

Närbild på en gulärla (fågel) som sitter på en stängselstolpe.

Strandängsfåglar

Arealen strandängar har under lång tid minskat kraftigt i hela landet. Detta har inneburit att arter som är knutna till strandängar har blivit alltmer undanträngda.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.