Jordbruksmark

Den regionala miljöövervakningen av jordbruksmark omfattar såväl att följa brukad jordbruksmarks läckage av näringsämnen som att följa utvecklingen och förutsättningarna för biologisk mångfald.

Två personer som inventerar växter i en provyta i en gräsmark.

Gräsmarkernas gröna infrastruktur

De hävdade ängs- och betesmarkerna i Sverige tillhör våra allra mest artrika marker och de är hem för hundratals växter, svampar, insekter och andra djur.

Slåtteräng

Slåtterängar och naturbetesmarker

Slåtterängar och naturbetesmarker är två av våra artrikaste livsmiljöer. De har minskat starkt under det senaste seklet och framför allt slåtterängarna är inte längre en

Åkerlandskap med växande grödor

Utlakning från jordbruksmark

Programmet ger kunskap om hur jordbrukets läckage av växtnäring varierar med odlingsåtgärder, klimat och jordart, samt hur det förändras över tid.

En vårbild på en åkerholme mitt i en åker. På åkerholmen växer en tall, ett gammalt lövträd och lite buskar. Det ligger stenrösen på åkerholmen.

Småbiotoper i åkerlandskapet

Småbiotoper fyller en viktig funktion för den biologiska mångfalden i odlingslandskapet samtidigt som de är en del av vårt kulturarv.

Närbild på en gulärla (fågel) som sitter på en stängselstolpe.

Strandängsfåglar

Arealen strandängar har under lång tid minskat kraftigt i hela landet liksom kvalitén på habitaten. Arter knutna till strandängar trängs alltmer undan eftersom deras habitat