Våtmarker

Våtmarker är en bristvara i landskapet på grund av tidigare utdikningar. De har en viktig roll i landskapet genom sin vattenhållande förmåga och de är också viktiga miljöer för den biologiska mångfalden. Inom programområde ”Våtmark” är vanligen det huvudsakliga syftet att följa utvecklingen av och förutsättningarna för den biologiska mångfalden.

Näbbstarr och orkidéen ägnsnycklar med rödlila blomax i ett rikkärr.

Rikkärr

Rikkärren är bland de artrikaste våtmarkerna vi har i landet. Historiskt har många rikkärr blivit hävdade genom slåtter och bete vilket har gynnat många arter.

En vårbild över en stor mosse, Skagershultsmossen i Örebro län. I förgrunden syns ett par myrgölar och några tallar.

Vegetation och ingrepp i våtmarker

Våtmarker fyller en viktig funktion för variationen i landskapet och den biologiska mångfalden. Samtidigt så är en stor andel av våtmarkerna påverkade av mänskliga ingrepp.