Skog

Miljöövervakningen följer förutsättningarna för biologisk mångfald eller enskilda nyckelarter. Även om Riksskogstaxeringens data visar att både gammal skog och död ved ökat sedan 1980-talet är den ekologiska bristen fortfarande stor. Anspråken på skogens ekosystemtjänster är många och kunskapsbehovet är stort. Det finns dessutom negativa effekter av den pågående klimatförändringen och nedfall av luftföroreningar.

En bok (trädslag) står upp i en skog och är bruten på mitten. På trädet växer svamp.

Epifytiska lavar och mossor i bokskog

Bokskogar är en av Sveriges artrikaste miljöer. Bokskogar hyser en hög andel rödlistade arter vilka huvudsakligen är knutna till gamla bokbestånd. Dessa bestånd är idag

Böljande, norrländskt skogslandskap med gröna barrskogar och inslag av höstfärgade lövträd. Björnbergens naturreservat, Norrbottens län.

Miljötillstånd i skogslandskapet

Skogsmark är det dominerande markslaget i Sverige. Variationen i sammansättning och historia är stor, från fjällskogen och barrskogsdominerade taigan i norr till ädellövskogarna i söder.