Sötvatten

Sötvatten kan delas in två delar; Grundvatten respektive Sjöar och vattendrag.

  • Grundvatten finns under marken och fyller på sjöar och vattendrag. Det är också en viktig del av vår dricksvattenförsörjning. Det finns många faktorer som kan påverka tillgången på grundvatten av god kvalitet.
  • Många sjöar och vattendrag är påverkade av föroreningar eller andra ingrepp som exempelvis reglering. I vissa delar av landet är försurning ett vanligt problem medan övergödning är vanligt i andra delar.
En grundvattenbrunn i skog. Locket är avdraget så att grundvattenytan syns.

Grundvattenkvalitet

Övervakning av grundvattenkvalitet syftar till att förbättra kunskapen om grundvattnets kvalitet i hela Sverige. Den skapar även bättre förutsättningar för en bredare användning av miljöövervakningsdata.

En person som står framåtböjd bredvid ett träd, i bakgrunden en åker, och läser av ett måttband som går ner i ett grundvattenrör.

Grundvattennivåer

Programmet ska öka den regionala kunskapen om grundvattennivåer och deras variationer i tid och rum. Mätningar i områden med risk för påverkan på grundvattennivåerna prioriteras.

Flodpärlmusslor på havsbotten.

Stormusslor

Många stormusslor är bra indikatorer på miljötillståndet i vatten. Övervakningen syftar till att följa förändringar av populationsstorlekar och tätheter samt ålders/storleksstrukturen hos några svenska stormusselarter.