Landskap

Förändringar i landskapet påverkar förhållanden och livsmiljöer för den biologiska mångfalden och de grundläggande biologiska processerna. Inom programområde ”Landskap” ingår därför delprogram som spänner över flera olika naturtyper och miljöer. De har sinsemellan varierande karaktär, från övervakning av olika artgrupper till uppföljning av strandexploatering.

Bilden visar en björks lövsprickning.

Fenologi – Naturens kalender

Fenologi är läran om periodiskt återkommande händelser i naturen. Programmet mäter olika växtarters fenologiska respons på rådande klimat i olika delar av Sverige.

En av Sveriges 19 arter av fladdermöss, nordfladdermus.

Fladdermöss i landskapet

Fladdermöss är lämpliga indikatorer för att upptäcka förändringar i naturen, både på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Om en art minskar eller försvinner är

Ett fågelskär ute i vattnet.

Insjöfåglar

Delprogrammet följer utvecklingen hos sjöfåglar på fågelskär i de stora sjöarna alltså Mälaren, Vänern, Vättern och Hjälmaren. Det är framförallt de kolonihäckande arterna som inventeras.

Stenskätta på stenvall inzoomad.

Häckande fåglar

Delprogrammet bidrar till att följa utvecklingen av biologisk mångfald i allmänhet. Det sker genom att samla in data om tillståndet hos de häckande svenska fågelpopulationerna.

Svart fjäril med röda fläckar som sitter på en lila blomma

Samverkan om artdata

Inom Samverkan om artdata arbetar vi för att på bästa sätt använda information om arter i det svenska naturvårdsarbetet.

En ek står i en hagmark, till höger om eken står fyra kossor.

Skyddsvärda träd

Bristen på gamla grova och ihåliga träd är stor i de flesta landskap. Det finns flera anledningar till denna brist.

En utter sitter på en sten och tittar ner mot vattnet.

Utter

I delprogrammet övervakas utter genom att spillning och spår inventeras på barmark. Genom övervakningen följer vi förändringar av utterns utbredning i hela landet.