Hälsorelaterad miljöövervakning

Barn som tittar över ett staket in mot en lekplats.

Målsättningen med den hälsorelaterade miljöövervakningen är att utvärdera befolkningens exponering för hälsofarliga ämnen och buller i den omgivande miljön. Det handlar också om att utföra undersökningar som kopplar samman exponering och hälsoproblem.

Miljögiftssamordning

Gummibåt med utrustning på en sjö för att ta vattenprover

I samhället förekommer en stor mängd kemikalier i allt från vardagliga konsumentprodukter till industriella verksamheter. Många miljöfarliga kemikalier hamnar i våra vattenmiljöer; i vatten, sediment eller vattenlevande djur. Delprogrammen övervakar förekomst, spridning och effekter av ämnen som kan medföra hälso- och miljöproblem.

Kust och hav

Två personer med dykarkläder står i vattnet i solnedgången, i bakgrunden syns träd.

Svenska kusten består av flera sinsemellan olika havsområden. Från det salta djupa Skagerack till den grunda Bottenviken som präglas starkt av sötvattenstillförseln. Delprogrammen syftar bland annat till att följa upp miljökvalitetsnormer och biologisk mångfald i kustvatten.

Sötvatten

En båt ligger förankrad vid en brygga. Runtomkring är det dimma.

Sötvatten kan delas in två delar; Grundvatten respektive Sjöar och vattendrag. Grundvatten finns under marken och fyller på sjöar och vattendrag. Det är också en viktig del av vår dricksvattenförsörjning. Det finns många faktorer som kan påverka tillgången på grundvatten av god kvalitet. Många sjöar och vattendrag är påverkade av föroreningar eller andra ingrepp som […]

Landskap

Flygfoto över åker, väg, skog och en sjö.

Förändringar i landskapet påverkar förhållanden och livsmiljöer för den biologiska mångfalden och de grundläggande biologiska processerna. Inom programområde ”Landskap” ingår därför delprogram som spänner över flera olika naturtyper och miljöer. De har sinsemellan varierande karaktär, från övervakning av olika artgrupper till uppföljning av strandexploatering.

Fjäll

Närbild på en fågel som befinner sig på ett fjällhed.

Fjällen anses idag vara en av våra minst påverkade naturtyper men det finns flera potentiella hot som kan förändra detta. Den globala uppvärmningen är det största hotet och som riskerar att förändra fjällens ekosystem. Miljöövervakningen följer förutsättningarna för biologisk mångfald men också enskilda nyckelarter.

Våtmarker

Näbbstarr och orkidéen ägnsnycklar med rödlila blomax i ett rikkärr.

Våtmarker är en bristvara i landskapet på grund av tidigare utdikningar. De har en viktig roll i landskapet genom sin vattenhållande förmåga och de är också viktiga miljöer för den biologiska mångfalden. Inom programområde ”Våtmark” är vanligen det huvudsakliga syftet att följa utvecklingen av och förutsättningarna för den biologiska mångfalden.

Jordbruksmark

Flygfoto över landskap med åkrar, träd, hus och vägar.

Den regionala miljöövervakningen av jordbruksmark omfattar såväl att följa brukad jordbruksmarks läckage av näringsämnen som att följa utvecklingen och förutsättningarna för biologisk mångfald.

Skog

Böljande, norrländskt skogslandskap med gröna barrskogar och inslag av höstfärgade lövträd. Björnbergens naturreservat, Norrbottens län.

Miljöövervakningen följer förutsättningarna för biologisk mångfald eller enskilda nyckelarter. Även om Riksskogstaxeringens data visar att både gammal skog och död ved ökat sedan 1980-talet är den ekologiska bristen fortfarande stor. Anspråken på skogens ekosystemtjänster är många och kunskapsbehovet är stort. Det finns dessutom negativa effekter av den pågående klimatförändringen och nedfall av luftföroreningar.

Luft

Stark sol som delvis täcks av moln i en solnedgång.

Vår huvudinriktning inom programområde Luft är övervakning av luftföroreningar som kan ha effekter på miljö och människors hälsa genom både mätningar och beräkningar. Målet är bland annat att undersöka om luftkvaliteten och nedfallet av försurande och övergödande ämnen förändras, och om vi klarar miljömålen.