Fladdermöss i landskapet

Fladdermöss är lämpliga att övervaka för att upptäcka förändringar på landskapsnivå. Om arter försvinner kan det vara ett tecken på att deras livsmiljö har förändrats. Det kan till exempel bero på att fuktiga och insektsrika skogsområden har blivit torrare, att ängsmarker eller träd- och buskrika marker har fått en sämre kvalité eller minskat i utbredning. Avverkning av hålträd eller renovering av hus och byggnader kan innebära att förutsättningarna minskar för fladdermössen att hitta lämpliga boplatser.

Vad övervakar vi?

Bilder visar en av Sveriges 19 arter av fladdermöss, nordfladdermus.
En av Sveriges 19 arter av fladdermöss, nordfladdermus. Fotograf: Lars Petersson.

Inom det gemensamma delprogrammet övervakas fladdermöss inom tre olika verksamheter:

  • regional miljöövervakning
  • biogeografisk uppföljning
  • områdesvis uppföljning (Natura 2000 – områden med arttillägg för fladdermöss)

 

Den regionala miljöövervakningen handlar om inventering av fladdermöss på regional nivå (länsnivå), den biogeografiska uppföljningen handlar om inventering av fladdermöss på nationell nivå och den områdesvisa uppföljningen handlar om uppföljning på lokal nivå (skyddade områden). Totalt sett inventeras runt 200 lokaler i landet med olika inventeringsintervall.

Resultaten bidrar till en ökad kunskap om arternas utbredning och populationsförändringar.

Övervakningen utgör ett viktigt underlag för rapportering av fladdermössens status till EU enligt artikel 17 i Art- och habitatdirektivet och för rödlistningen av fladdermöss i Sverige.

Hur går det?

År 2020 fick Länsstyrelsen i Jönköpings län regionala utvärderingsmedel från Naturvårdsverket för att utvärdera och analysera fladdermusdata som har samlats in under perioden 1999 – 2019. Utvärderingen handlade om att ta reda på om data som har samlats in med hjälp av det gemensamma delprogrammet kan användas för att uppnå syftet med programmet, det vill säga följa upp förändringar i arternas utbredning och förändringar i arternas populationsstorlekar.  

Resultaten visar att miljöövervakningen har fungerat bra för att öka kunskapen om fladdermusarternas utbredning. Det finns inga tecken på minskad utbredning hos någon art, varken inom ramen för miljöövervakningen eller i andra inventeringar. Tvärtom har utbredningen ökat för flera arter. Baserat på de resultat som har samlats in sedan år 1999 är däremot svårt att dra säkra slutsatser om populationstrender. Analyser med hjälp av data från autoboxarna ser ändå lovande ut och med en del förändringar i inventeringsmetod och med längre tidsserier kommer det på sikt att vara möjligt att få fram ett bättre underlag för att beräkna populationstrender. Den främsta anledningen till att det inte går redan nu är dels att autoboxarna inte funnits så länge, dels att inventeringarna inte riktigt varit designade för att klara det. Några av förändringarna som föreslagits i utvärderingen har börjat tillämpas vid inventeringssäsongen 2021.

Respektive län gör även egna sammanställningar som visar resultat från övervakningen på regional nivå. Jönköpings län har nyligen gjort en sammanställning av inventeringsresultaten för perioden 1999 – 2020 (figur 1).

Resultaten från inventeringarna importeras till Artportalen.

Kartan visar hur många arter som har påträffats på de 46 inventerade lokalerna i Jönköpings län under perioden 1999 – 2020. På lokalerna har det påträffats mellan 4 och 12 arter.
Figur 1. Kartan visar hur många arter som har påträffats på de 46 inventerade lokalerna i Jönköpings län under perioden 1999 – 2020. På lokalerna har det påträffats mellan 4 och 12 arter.

Vilka län är med?

Hur gör vi?

I miljöövervakningen av fladdermöss tillämpas undersökningstypen ”Fladdermöss – artkartering” (Naturvårdsverket, 2021). Artkartering syftar till att kartlägga vilka arter som finns i ett område. I artkartering finns fem olika metoder som kan användas vid inventeringen, varav två är de som används inom det gemensamma delprogrammet: Inventering med autoboxar (Pettersson D500X) och manuell inventering med handburen detektor (Pettersson D240X).

Antalet lokaler och intervallet mellan varje inventeringstillfälle varierar mellan länen. Östergötland och Jönköpings län har cirka 50 lokaler vardera där cirka åtta lokaler inventeras årligen. Övervakningen i Gotlands län skiljer sig åt genom att alla lokaler inventeras vid samma tillfälle med några års intervall. I Södermanland, Västernorrland och Västerbottens län inventeras samtliga lokaler i respektive län varje år. Även Gotland och Jönköpings län har börjat med årlig inventering på några lokaler. Årlig inventering innebär att det snabbare går att få fram populationsförändringar.

Relaterade miljömål

Delprogrammet har kopplingar till ”Ett rikt odlings­landskap”, ”Ett rikt växt- och djurliv”, ”Myllrande våtmarker”, ”Levande skogar” och ”God bebyggd miljö”.

Mer om de olika miljömålen och hur Sverige uppfyller dem kan du läsa på Sveriges miljömåls webbplats.

Publikationer

Kontaktperson

Marielle Gustafsson, Länsstyrelsen Jönköping

marielle.gustafsson@lansstyrelsen.se

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.