Samverkan om artdata

Inom Samverkan om artdata arbetar vi för att på bästa sätt använda information om arter i det svenska naturvårdsarbetet.

Vad är samverkan om artdata?

Människor som studerar växter på en äng.
Gotlandsexkursion. Foto: Daniel Gustafson

Samverkan om artdata, som inte riktigt är som de andra gemensamma delprogrammen inom den regionala miljöövervakningen, är ett samarbete i första hand mellan länsstyrelser och SLU Artdatabanken. Arbetet samordnas av länsstyrelserna i Örebro och Södermanlands län och finansieras delvis av miljöövervakningsmedel från Naturvårdsverket. På varje länsstyrelse finns en kontaktperson för artdata som tillsammans med ansvariga för fynddata på SLU Artdatabanken ingår i nätverket.

Hur går det?

Genom nätverket Samverkan om artdata skapas förutsättningar för en mer enhetlig
rättssäker och effektiv hantering av artdata.

Vi har arbetat med frågor om kvalitetssäkring, skyddsklassning och sekretess för arter. Dessa frågor är ständigt aktuella och Samverkan om artdata medverkar i flera nationella referensgrupper. Ständigt aktuellt är också samverkan med enskilda naturintresserade som genom åren är de som samlat in den mesta av informationen om artförekomster via miljöövervakning av arter eller som spontanrapporter.

Inom Samverkan om artdata utvecklades GIS-verktyget Artsök (tidigare Artportalskopplingen) som gör det möjligt att arbeta med aktuella uppgifter om artfynd i sin egen GIS-miljö direkt uppkopplad mot rapportsystemet Artportalen och andra datakällor som ingår i SLU Artdatabankens centrala nod för uttag av artdata, Species Observations System API (SOS-API)

Välkommen till Artportalens webbplats

WFS-tjänst för artobservation | SLU Artdatabanken

Artsök används dagligen inom länsstyrelsernas och andra myndigheters verksamheter samt inom kommuner, skogsbolag, konsultföretag med flera. Artsök finna att använda via länsstyrelsernas webbGIS eller som ett tillägg till GIS-programmet ArcGIS Pro. Uppdatering och förvaltning av Artsök ingår numera i länsstyrelsernas gemensamma förvaltning av IT-stöd men fortfarande fyller Samverkan om artdata en roll för att informera om och distribuera verktyget även till andra organisationer.

Om Artsök på artkoll.se

Vilka län är med?

Kontaktpersoner

Helena Rygne, Länsstyrelsen i Örebro län

Helena.rygne@lansstyrelsen.se

Per Flodin, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Per.flodin@lansstyrelsen.se