Exploatering av stränder i Sverige

Stränder är viktiga miljöer för många djur och växter, samtidigt som de är attraktiva för bebyggelse och friluftsliv. Vi har därför ett behov av att följa hur exploateringen av stränderna förändras. Vi behöver kunskap som underlag för exempelvis miljömålsuppföljning, översiktsplanering, tillståndsgivning och områdesskydd.

Vad övervakar vi?

Inom miljöövervakningen utför vi vart femte år en kartering av alla stränder för kommuner, län och hela landet. Karteringen har hittills genomförts vid tre tillfällen, åren 2013, 2018 och 2023.

Hur går det?

En stenstrand, vatten och i bakgrunden syns låga berg.
Goaivujaure, Kiruna kommun. Foto: Ellinor Bomark

Fastlandskustens stränder är procentuellt sett mest exploaterade. En jämförelse mellan länen visar att Stockholms län har störst andel exploaterade stränder inom 100 meter från strandlinjen för samtliga typer av stränder. Även Skåne och Blekinge län ligger högt i exploateringsgrad.

Norrlandslänen har generellt en lägre exploateringsgrad längs sjöar samt breda och smala vattendrag inom 100 meter från strandlinjen än de sydliga länen. Däremot är en hög andel av strandzonen vid fastlandskusten och havsöarna exploaterade i Norrlandslänen.

Resultatet visar en liten ökning av exploaterade stränder under 2013–2023. Den största procentuella ökningen av exploatering har skett längs fastlandskusten.

Denna beskrivning av resultaten är mycket översiktlig. Vi har tagit fram en kartberättelse som sammanfattar analysen. I den kan du läsa och få en tydligare bild av resultaten. Om du vill veta mer om metodik och resultat så kan du läsa rapporten Exploatering av stränder i Sverige 2013–2023.

Den statistik som är resultat av analysen når du via webbapplikationen Länsstyrelsernas statistik i PxWeb. Där kan du söka fram statistik för exempelvis ett län eller en kommun för olika år, zonbredder och strandtyper

I Länsstyrelsernas geodatakatalog finns alla kartunderlag som ligger till grund för beräkningarna i resultaten. Där kan du ladda ner kartskikten. Där hittar du också en WMS-tjänst med alla kartskikt samlade. Den är enklast att använda när du vill titta på resultatet.

Vilka län är med?

 Resultaten omfattar alla län.

Hur gör vi?

Den metod som vi använder ger en ungefärlig bild av hur exploaterade våra stränder är. Styrkan i metoden är att den ger oss möjlighet att följa de förändringar som sker över tid och att det går att jämföra hur det ser ut i olika delar av landet.

Metoden går ut på att lägga samman och bearbeta befintliga geografiska data för att få ett ungefärligt mått på hur stor andel av stränderna som är exploaterade.

Både metoden och kartunderlagen har justerats mellan uppföljningsåren. Därför räknar vi om de tidigare åren vid varje uppföljningstillfälle. Analyserna för de olika åren blir då helt jämförbara.

 

I rapporten beskriver vi metoden mer i detalj. I kartberättelsen ger vi en översiktlig bild av metoden.

Relaterade miljömål

Miljöövervakningen av stränder kopplar till flera miljömål. De främsta är: ”Ett rikt växt- och djurliv”, ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”.

Mer om de olika miljömålen och hur Sverige uppfyller dem kan du läsa på Sveriges miljömåls webbplats.

Publikationer

Länkar

Vad händer med våra stränder? Exploatering av stränder i Sverige 2013-2023 – kartberättelse

Kartunderlag i länsstyrelsernas geodatakatalog. Sök via ordet strandexploatering. Använd WMS-tjänsten om du enbart vill titta på kartorna.

Statistik för Exploatering av stränder i Sverige i länsstyrelsernas PxWeb

Kontaktperson

Tina Nilsson, Länsstyrelsen Norrbotten

Tina.L.Nilsson@lansstyrelsen.se