Samverkan om artdata

Svart fjäril med röda fläckar som sitter på en lila blomma

Inom Samverkan om artdata arbetar vi för att på bästa sätt använda information om arter i det svenska naturvårdsarbetet.

Fenologi – Naturens kalender

Bilden visar en björks lövsprickning.

Fenologi är läran om periodiskt återkommande händelser i naturen. Programmet mäter olika växtarters fenologiska respons på rådande klimat i olika delar av Sverige.

Utter

En utter sitter på en sten och tittar ner mot vattnet.

I delprogrammet övervakas utter genom att spillning och spår inventeras på barmark. Genom övervakningen följer vi förändringar av utterns utbredning i hela landet.

Skyddsvärda träd

En ek står i en hagmark, till höger om eken står fyra kossor.

Bristen på gamla grova och ihåliga träd är stor i de flesta landskap. Det finns flera anledningar till denna brist.

Insjöfåglar

Ett fågelskär ute i vattnet.

Delprogrammet följer utvecklingen hos sjöfåglar på fågelskär i de stora sjöarna alltså Mälaren, Vänern, Vättern och Hjälmaren. Det är framförallt de kolonihäckande arterna som inventeras. Resultaten har flera tillämpningar: direkt miljöövervakning, miljömålsuppföljning, uppföljning av skyddade områden, som planeringsunderlag, i viltförvaltning (storskarv) och i uppföljning av arter med särskilt bevarandeintresse. Ur ett lokalt perspektiv är det […]

Häckande kustfåglar i Bottniska viken

Tre stycken fläckiga ägg som ligger på torrt gräs.

Flertalet fågelarter som häckar vid kusten befinner sig högt upp i näringskedjan och majoriteten av dem är predatorer. De söker sin föda på olika håll.

Häckande fåglar

Stenskätta på stenvall inzoomad.

Delprogrammet bidrar till att följa utvecklingen av biologisk mångfald i allmänhet. Det sker genom att samla in data om tillståndet hos de häckande svenska fågelpopulationerna. Sammantaget deltar nästan 700 frivilliga inventerare. Vad övervakar vi? Genom årliga inventeringar övervakas förändringar i de svenska fågelbeståndens storlek. Sedan 50 år räknar frivilliga och ornitologer antalet fåglar i totalt […]

Fladdermöss i landskapet

En av Sveriges 19 arter av fladdermöss, nordfladdermus.

Fladdermöss är lämpliga att övervaka för att upptäcka förändringar på landskapsnivå. Om arter försvinner kan det vara ett tecken på att deras livsmiljö har förändrats. Det kan till exempel bero på att fuktiga och insektsrika skogsområden har blivit torrare, att ängsmarker eller träd- och buskrika marker har fått en sämre kvalité eller minskat i utbredning. […]

Exploatering av stränder

En strand där det växar granar, vatten och en mås som flyger.

Strandområden är viktiga miljöer för många djur och växter, men de är även attraktiva för bebyggelse och friluftsliv.

Dagfjärilar i ängs- och betesmarker

Närbild på en dårgräsfjäril som sitter på ett löv.

Förlusten av naturliga ängs- och hagmarker under de senaste 70 åren har resulterat i en kraftig minskning av arter som är beroende av dessa miljöer. Dagfjärilarna är bra att övervaka för att upptäcka förändringar både på lokal- och på landskapsnivå. Om arter försvinner från ett område kan det vara ett tecken på att deras livsmiljö […]

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.