Samverkan om artdata

Svart fjäril med röda fläckar som sitter på en lila blomma

Inom Samverkan om artdata arbetar vi för att på bästa sätt använda information om arter i det svenska naturvårdsarbetet.

Fenologi – Naturens kalender

Bilden visar en björks lövsprickning.

Fenologi är läran om periodiskt återkommande händelser i naturen. Programmet mäter olika växtarters fenologiska respons på rådande klimat i olika delar av Sverige.

Utter

En utter sitter på en sten och tittar ner mot vattnet.

I delprogrammet övervakas utter genom att spillning och spår inventeras på barmark. Genom övervakningen följer vi förändringar av utterns utbredning i hela landet.

Skyddsvärda träd

En ek står i en hagmark, till höger om eken står fyra kossor.

Bristen på gamla grova och ihåliga träd är stor i de flesta landskap. Det finns flera anledningar till denna brist.

Insjöfåglar

Ett fågelskär ute i vattnet.

Delprogrammet följer utvecklingen hos sjöfåglar på fågelskär i de stora sjöarna alltså Mälaren, Vänern, Vättern och Hjälmaren. Det är framförallt de kolonihäckande arterna som inventeras. Resultaten har flera tillämpningar: direkt miljöövervakning, miljömålsuppföljning, uppföljning av skyddade områden, som planeringsunderlag, i viltförvaltning (storskarv) och i uppföljning av arter med särskilt bevarandeintresse. Ur ett lokalt perspektiv är det […]

Häckande kustfåglar i Bottniska viken

Tre stycken fläckiga ägg som ligger på torrt gräs.

Flertalet fågelarter som häckar vid kusten befinner sig högt upp i näringskedjan och majoriteten av dem är predatorer. De söker sin föda på olika håll.

Häckande fåglar

Stenskätta på stenvall inzoomad.

Delprogrammet bidrar till att följa utvecklingen av biologisk mångfald i allmänhet. Det sker genom att samla in data om tillståndet hos de häckande svenska fågelpopulationerna. Sammantaget deltar nästan 700 frivilliga inventerare. Vad övervakar vi? Genom årliga inventeringar övervakas förändringar i de svenska fågelbeståndens storlek. Sedan 50 år räknar frivilliga och ornitologer antalet fåglar i totalt […]

Fladdermöss i landskapet

En av Sveriges 19 arter av fladdermöss, nordfladdermus.

Fladdermöss är lämpliga indikatorer för att upptäcka förändringar i naturen, både på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Om en art minskar eller försvinner är det ett tecken på att dess livsmiljö har försämrats. Avverkning av hålträd eller okänslig renovering av hus och byggnader kan minska utbudet av lämpliga boplatser för fladdermössen. Ökad belysning kan […]

Dagfjärilar i ängs- och betesmarker

Närbild på en dårgräsfjäril som sitter på ett löv.

Förlusten av naturliga ängs- och hagmarker under de senaste 70 åren har resulterat i en kraftig minskning av arter som är beroende av dessa miljöer. Dagfjärilarna är bra att övervaka för att upptäcka förändringar både på lokal- och på landskapsnivå. Om arter försvinner från ett område kan det vara ett tecken på att deras livsmiljö […]