Samverkan om artdata

Svart fjäril med röda fläckar som sitter på en lila blomma

Inom Samverkan om artdata arbetar vi för att på bästa sätt använda information om arter i det svenska naturvårdsarbetet.

Fenologi – Naturens kalender

Bilden visar en björks lövsprickning.

Fenologi är läran om periodiskt återkommande händelser i naturen. Programmet mäter olika växtarters fenologiska respons på rådande klimat i olika delar av Sverige. Resultaten används bland annat som underlag till miljömålsindikatorn ”Växternas växtsäsong”, som följer upp miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Indikatorn ger oss tidpunkten för lövsprickning och när löven får höstfärg, samt periodens längd mellan dessa […]

Utter

En utter sitter på en sten och tittar ner mot vattnet.

I delprogrammet övervakas utter genom att spillning och spår inventeras på barmark. Genom övervakningen följer vi förändringar av utterns utbredning i hela landet. Idag har uttern en positiv utveckling men miljögifter, trafik och felaktigt konstruerade fällor är fortfarande ett hot för arten. Vad övervakar vi? Syftet med miljöövervakningsprogrammet är att följa utterpopulationens utbredning för att […]

Skyddsvärda träd

En ek står i en hagmark, till höger om eken står fyra kossor.

Bristen på gamla grova och ihåliga träd är stor i de flesta landskap. Det finns flera anledningar till denna brist. En är att många ekar höggs ner efter att de släpptes tillbaka till folket runt 1830, efter det så kallade ”regalet” då ekarna tillhörde kungarna. Men även igenväxningen av gamla hagmarker och sjukdomar så som […]

Insjöfåglar

Ett fågelskär ute i vattnet.

Delprogrammet följer utvecklingen hos sjöfåglar på fågelskär i de stora sjöarna alltså Mälaren, Vänern, Vättern och Hjälmaren. Det är framförallt de kolonihäckande arterna som inventeras. Resultaten har flera tillämpningar: direkt miljöövervakning, miljömålsuppföljning, uppföljning av skyddade områden, som planeringsunderlag, i viltförvaltning (storskarv) och i uppföljning av arter med särskilt bevarandeintresse. Ur ett lokalt perspektiv är det […]

Häckande kustfåglar i Bottniska viken

Tre stycken fläckiga ägg som ligger på torrt gräs.

Flertalet fågelarter som häckar vid kusten befinner sig högt upp i näringskedjan och majoriteten av dem är predatorer.  De söker sin föda på olika håll. Bland arterna finns sådana som söker föda från havets botten, andra hittar sin föda i den fria vattenmassan eller nära ytan och ytterligare andra söker föda i grundområden nära land […]

Häckande fåglar

Stenskätta på stenvall inzoomad.

Delprogrammet bidrar till att följa utvecklingen av biologisk mångfald i allmänhet. Det sker genom att samla in data om tillståndet hos de häckande svenska fågelpopulationerna. Sammantaget deltar nästan 700 frivilliga inventerare. Vad övervakar vi? Genom årliga inventeringar övervakas förändringar i de svenska fågelbeståndens storlek. Sedan 50 år räknar frivilliga och ornitologer antalet fåglar i totalt […]

Fladdermöss i landskapet

Bilder visar en av Sveriges 19 arter av fladdermöss, nordfladdermus.

Fladdermöss är lämpliga att övervaka för att upptäcka förändringar på landskapsnivå. Om arter försvinner kan det vara ett tecken på att deras livsmiljö har förändrats. Det kan till exempel bero på att fuktiga och insektsrika skogsområden har blivit torrare, att ängsmarker eller träd- och buskrika marker har fått en sämre kvalité eller minskat i utbredning. […]

Exploatering av stränder

En strand där det växar granar, vatten och en mås som flyger.

Strandområden är viktiga miljöer för många djur och växter, men de är även attraktiva för bebyggelse och friluftsliv. Ökande exploatering av stränder kan skada livsmiljöerna för många arter och därmed även hota de ekosystemtjänster som stränderna förser oss människor med. Det finns därför behov av att följa trender i exploateringsgrad. Kunskap behövs som underlag för […]

Dagfjärilar i ängs- och betesmarker

Närbild på en dårgräsfjäril som sitter på ett löv.

Förlusten av naturliga ängs- och hagmarker under de senaste 70 åren har resulterat i en kraftig minskning av arter som är beroende av dessa miljöer. Dagfjärilarna är bra att övervaka för att upptäcka förändringar både på lokal- och på landskapsnivå. Om arter försvinner från ett område kan det vara ett tecken på att deras livsmiljö […]