Trädgräns i fjällen

Klimatet påverkar våra ekosystem i olika grad och fjällen är ett område där klimatförändringar påverkar naturmiljön. Genom att studera de övre träden på fjällsluttningen kan man följa hur klimatet bidrar till en förändrad trädgräns.

Trädgränsbildande björk på Åreskutan.
Trädgränsbildande björk på Åreskutan 1010 möh. Foto: Lisa Öberg

Vad övervakar vi? 

Med trädgräns avses den höjd över havet där träd av en viss art med en höjd om minst två meter växer. Trädgränserna och även andra växters utbredningsgränser förskjuts i höjdled när klimatet förändras. Trädgränsen har visat sig vara en bra indikator även för ekologiska klimateffekter i fjällen. Programmet grundar sig till stor del på uppföljning av äldre inventeringar från början av 1900-talet.

Trädgränsen inventerats nu med 10 års mellanrum, vilket har visat sig vara ett lagom intensivt inventeringsintervall.

Genom uppföljning och dokumentation av förändringar av den alpina trädgränsens läge och struktur ges även indikationer på andra landskapsekologiska klimateffekter i fjällen, som visat sig vara kopplade till trädgränsens dynamik.

Hur går det?

Resultaten visar på en förskjutning i ökad höjd av trädgränsen för tall, gran och björk från början av 1900-talet och fram till 2007. En inventering av trädgränsen i samma område 2011 och 2013 visar att den trenden avstannat, speciellt verkar björk och gran ha svårt att etablera nya plantor i trädgränsområdet. En mindre inventering genomfördes i Jämtland och Dalarna under 2019, även det visade på små förändringar. Dock vara urvalet så pass litet så att några slutsatser inte kan dras.

Vilka län är med?

Hur gör vi?

Inventeringarna sker i fält genom att besöka enskilda trädgränsbildande träd (gran, tall och björk) inom ett antal avgränsade områden på fjällsluttningar. Trädens höjd och kondition dokumenteras liksom eventuellt om nya träd bildat trädgräns inom kontrollområdet.

Uppgifter i programmet grundar sig till stor del på uppföljning av äldre inventeringar från början av 1900-talet. Dessa inventeringar har följts upp av professor Leif Kullman som har genomfört undersökningar under 1970-talet och senare även tillsammans med Lisa Öberg 2007.

För nuvarande ingår 15 områden i Dalarna och 20 i södra Jämtland.

Relaterade miljömål

Programmet relaterar till miljömålet ”Storslagen fjällmiljö”.

Mer om de olika miljömålen och hur Sverige uppfyller dem kan du läsa på Sveriges miljömåls webbplats.

Publikationer

Kontaktperson

Tomas Bergström, Länsstyrelsen Jämtland

tomas.bergstrom@lansstyrelsen.se