Fjällvegetation

Delprogrammet fångar upp och följa förändringar av vegetationen ovan trädgränsen på utvalda fjäll. I dessa extrema miljöer lever många arter på eller nära sina utbredningsgränser. Man kan därför förvänta sig tidiga och tydliga effekter av ett ändrat klimat samt annan påverkan på miljön.

Bilder visar hur inventering av fjällvegetation går till.
Inventering av fjällvegetation. Foto: Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Vad övervakar vi?

Ett förväntat resultat av delprogrammet är att i första skedet kartlägga vegetationen. Vid upprepade inventeringar ska programmet kunna identifiera och verifiera förändringar av vegetationen ovanför trädgränsen. Totalt ingår 12 olika fjäll fördelat på tre län i programmet.

Hur går det?

Programmet har genererat ett antal rapporter och har utvärderats. Förändringar kan ses avseende artsammansättning och förekomster.

Vilka län är med?

Hur gör vi?

Inom det nationella miljöövervakningsprogrammet Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS) övervakas landskapet i Sverige, även fjällandskapet. I framförallt den södra delen av fjällområdet var underlaget för litet för områden över 1000 m ö h, varför det inte var troligt att NILS skulle kunna följa vegetationen på hög höjd i södra delen av fjällområdet. Med detta som bakgrund startade det gemensamma delprogrammet Fjällvegetation 2006 i syfte att komplettera NILS på hög höjd med liknande metodik.

Inventeringarna sker inom fast cirkulära provytor längs transekter som sträcker sig från fjällets högsta punkt ner till skogsgränsen. Sex transekter bildar ett stjärnsystem och längs transekterna placeras fasta provytor.

Respektive provyta är en cirkel med 10 m i radie och inom denna cirkel ytterligare tre mindre provytor.

Bedömningskriterier vid urvalet av toppar är i första hand fjällets höjd och topografi för att kunna placera ut lämpliga transekter. Vidare bör geografisk fördelning inom fjällområdet liksom logistiska fördelar och samordning med andra miljöövervakningsprogram beaktas.

Fjälltopparna inventeras med omdrev vart femte år.

Relaterade miljömål

Delprogrammet relaterar främst till miljömålet ”Storslagen fjällmiljö” men även till miljömålet ”Ett rikt växt och djurliv”.

Mer om de olika miljömålen och hur Sverige uppfyller dem kan du läsa på Sveriges miljömåls webbplats.

Publikationer

Kontaktperson

Niklas Sundin, Länsstyrelsen Jämtlands län

niklas.sundin@lansstyrelsen.se