Nyckelarter i fjällen

En nyckelart är en art som på olika sätt skapar viktiga livsbetingelser för andra arter. I fjällekosystemet finns det några som är gemensamma för fjällänen. Syftet är att kontinuerligt sammanställa resultaten från de olika former av miljöövervakning som berör nyckelarter i svenska fjällen. Ett viktigt delsyfte är att presentera resultaten på ett publikt sätt med regional upplösning på samlad plats.

Fjällandskap. Blå himmel och berg.
Fjällandskap. Foto: Tomas Bergström

Vad övervakar vi? 

Med nyckelarter avses arter som på olika sätt skapar viktiga livsbetingelser för andra arter. Nyckelarterna i fjällekosystemet är gemensamma för länen i fjällområdet.

Hur går det?

Ett exempel på resultat som programmet sammanställt är antalet föryngringar av fjällräv.

Tabell som visar antal funna föryngringar (kullar) av fjällräv i Sverige mellan åren 1973 och 2020. Norrbottens fjällrävspopulation har under perioden minskat kraftigt men har återhämtat sig de senaste åren medan fjällrävarna i Jämtland och Västerbotten har ökat och visar en relativt stabil nivå under 2000-talet.
Figur 1. Antal funna föryngringar (kullar) av fjällräv i Sverige mellan åren 1973 och 2020. Norrbottens fjällrävspopulation har under perioden minskat kraftigt men har återhämtat sig de senaste åren medan fjällrävarna i Jämtland och Västerbotten har ökat och visar en relativt stabil nivå under 2000-talet.

Källa: Naturhistoriska Riksmuseet, Länsstyrelserna, Stockholms universitet.

Vilka län är med?

Hur gör vi?

Delprogrammet samlar in resultatet från uppföljningar av följande arter/artgrupper: smågnagare, fjällräv, ripor, jaktfalk, ren och järv. Resultaten visas i regel med länsvisa avgränsningar.

Relaterade miljömål

Programmet relaterar till miljömålet ”Storslagen fjällmiljö”.

Mer om de olika miljömålen och hur Sverige uppfyller dem kan du läsa på Sveriges miljömåls webbplats.

Publikationer

Kontaktperson

Tomas Bergström, Länsstyrelsen Jämtlands län

Tomas.Bergstrom@lansstyrelsen.se