Trädgräns i fjällen

Trädgränsbildande björk på Åreskutan.

Klimatet påverkar våra ekosystem i olika grad och fjällen är ett område där klimatförändringar påverkar naturmiljön.

Smågnagare i fjällen

Fjällämmel på födosök. I förgrunden syns fjällämmelns karakteristiska bajskorvar.

Smågnagare har stor reproduktionsförmåga, särskilt sorkarna och lämlarna utgör basföda för rovviltet och deras populationsvariationer har stor påverkan på förekomsten av ugglor, rovfåglar och rovdäggdjur. Indirekt påverkas också andra alternativa bytesdjur som skogshare och ripa. Smågnagare spelar också en väsentlig roll för vegetationsdynamiken i fjällen. Vad övervakar vi? Vi övervakar viltlevande smågnagare vilket i fjällen […]

Nyckelarter i fjällen

Fjällandskap. Blå himmel och berg.

En nyckelart är en art som på olika sätt skapar viktiga livsbetingelser för andra arter. I fjällekosystemet finns det några som är gemensamma för fjällänen. Syftet är att kontinuerligt sammanställa resultaten från de olika former av miljöövervakning som berör nyckelarter i svenska fjällen. Ett viktigt delsyfte är att presentera resultaten på ett publikt sätt med […]

Häckande fåglar i fjällen

Närbild på en fågel som sitter i stenskravel.

Klimatförändringar påverkar många organismer utbredning. I synnerhet i fjällen syns detta relativt snabbt hos en del fågelarter.

Fjällvegetation

Bilder visar hur inventering av fjällvegetation går till.

Delprogrammet fångar upp och följa förändringar av vegetationen ovan trädgränsen på utvalda fjäll. I dessa extrema miljöer lever många arter på eller nära sina utbredningsgränser. Man kan därför förvänta sig tidiga och tydliga effekter av ett ändrat klimat samt annan påverkan på miljön. Vad övervakar vi? Ett förväntat resultat av delprogrammet är att i första […]