Vattenkvalitet i sjöar och vattendrag, basövervakning

Basövervakningen ger en samlad bild av miljötillståndet i Sveriges sjöar och vattendrag. Redan nu finns mycket data och långa tidsserier på pH-värden, näringsämnen och vattenfärg.

Vad övervakar vi?

Närbild på vatten, i bakgrunden syns träd som solen faller på.
Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Basövervakningsprogrammet ska representera de olika typer av vatten som finns i Sverige. Vi mäter vattnets kemiska egenskaper, till exempel hur försurat, brunt och näringsrikt vattnet är. Vi undersöker också biologin genom fisk, bottenlevande smådjur och alger i vattnet för att bedöma hur olika omvärldsfaktorer påverkar livet i vattnet. Miljögiftsundersökningar i vatten, sediment eller djur kan också ingå.

Basövervakningen ska sträva mot att uppfylla de grundläggande krav på vattenövervakning i EU (enligt vattendirektivet). Detta innebär att övervakningen ska ge underlag för att:

  1. kartlägga miljötillståndet
  2. bedöma långsiktiga förändringarna i naturliga förhållanden
  3. bedöma långsiktiga förändringar orsakade av storskalig (omfattande) mänsklig påverkan.

Hur går det?

Den senaste utvärderingen som jämförde två tidsperioder (1995-2000 jämfört med 2009-2014) visade att siktdjupet i sjöarna minskat. Det beror på att vattnet blivit mer färgat på grund av ökade halter av organiskt material och järn. Försurande nedfall har minskat och vi ser en förbättring av försurningssituationen i de områden som har problem med det. Mätresultaten från bas-övervakningen används också i statusklassningen av sjöar och vattendrag. Statusklassningen sammanställs i databasen VISS.

Resultatet från mätningarna inom dessa program och mycket annan vattenövervakning finns hos nationella datavärdar:

Vilka län är med?

Hur gör vi?

Provtagning av vattenkemi sker fyra gånger per år i övervakning av tidstrender i sjöar och 12 gånger per år i vattendrag. Biologiska undersökningar sker mer sällan, allt från en gång per år till vart tredje eller vart sjätte år.

Metoderna som används följer handledning för miljöövervakning som tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten.

Miljöövervakning – Övervakning och uppföljning på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Relaterade miljömål

Resultatet kan användas för att följa upp miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Bara naturlig försurning”, ”Ingen övergödning” och ”Giftfri miljö”.

Mer om de olika miljömålen och hur Sverige uppfyller dem kan du läsa på Sveriges miljömåls webbplats.

Publikationer

Kontaktpersoner

Ragnar Lagergren, Ragnar.Lagergren@lansstyrelsen.se (Västerhavet)

Friederike Ermold, friederike.ermold@lansstyrelsen.se (Södra Östersjön)

Joakim Pansar, Joakim.Pansar@lansstyrelsen.se (Norra Östersjön)

Karin Antonsson Brink, karin.antonsson.brink@lansstyrelsen.se (Bottenhavet)

Sara Elfvendahl, Sara.Elfvendahl@lansstyrelsen.se (Bottenviken)