Grundvattennivåer

Programmet ska öka den regionala kunskapen om grundvattennivåer och deras variationer i tid och rum. Mätningar i områden med risk för påverkan på grundvattennivåerna prioriteras. Målsättningen är att den grundvattennivåövervakning som sker på lokal, regional och nationell nivå så långt det är möjligt är samordnad. Resultaten används för att bedöma om vi kan uppnå miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet ” och kraven som ställs i EU:s ramdirektiv för vatten. Vatten är en av våra viktigaste naturtillgångar och vårt viktigaste livsmedel. Tillgången till rent vatten är angeläget för alla i vårt samhälle.

Vad övervakar vi?

En person som står framåtböjd bredvid ett träd, i bakgrunden en åker, och läser av ett måttband som går ner i ett grundvattenrör.
Manuell mätning av grundvattennivå i ett grundvattenrör. Foto: Länsstyrelsen Skåne

Vi mäter grundvattennivåer i grundvattenförekomster eller andra regionalt viktiga områden för att öka den regionala kunskapen om grundvattennivåerna och dess variation i tid och rum. Förutom egna mätningar så är också samordningen mellan den grundvattennivåövervakning som görs på nationell, regional och lokal nivå en viktig del för att kunna få en samlad bild av miljötillståndet och potentiella risker och hot mot grundvattentillgången.

Miljöövervakningen av grundvattennivåer i de regionala stationer som vi etablerar bidrar till ett bättre underlag för att:

  • uppfylla vattenförvaltningens behov av övervakning, både för kvantitativ status och för grundvattenberoende ekosystem,
  • följa upp miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet,
  • följa trender kopplade till klimatförändringar,
  • upptäcka problemområden så att insatser för att åtgärda dessa kan sättas in i tid,
  • bedöma om tillståndsansökningar för vattenuttag kan beviljas.

Hur går det?

Resultatet från de nivåmätningar som görs både inom detta regionala delprogram och inom den nationella miljöövervakningen finns hos Sveriges geologiska undersökning (SGU) där grundvattennivåns variation och förändring över tid visas för alla stationer. De regionala nivåmätningarna finns också med som underlag i de kartor som SGU tar fram för de aktuella grundvattennivåerna i landet.

Läs mer om resultaten från grundvattennivåmätningar, aktuella kartor och prognoser på webbplatsen för Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Information om kvantitativ status för grundvattenförekomster, där nivåmätningarna använts som underlag, finns på webbplatsen Vatteninformationssystem Sverige (VISS).

Hur gör vi?

För övervakningen av grundvattennivåer följs Havs- och Vattenmyndighetens undersökningstyp för miljöövervakning av Grundvattennivåer. Läs mer om använd metod i undersökningstypen ”Grundvattennivå” på Havs- och Vattenmyndighetens webbplats.

All data rapporteras till Sveriges geologiska undersökning (SGU) som är nationell datavärd för miljöövervakning av grundvatten. Stationer och nivådata från övervakningen inom det gemensamma delprogrammet visas i SGU:s karttjänst.

Det pågår just nu en utbyggnad av det regionala övervakningsnätet med etablering av nya stationer. Inte alla län som är med i det gemensamma delprogrammet har egna stationer.

Vilka län är med?

Relaterade miljömål

Resultaten används som underlag till utvärdering av miljömålet ”Grundvatten av god kvalitet”.

Mer om de olika miljömålen och hur Sverige uppfyller dem kan du läsa på Sveriges miljömåls webbplats.

Kontaktperson

Annika Lundmark, Länsstyrelsen Jämtlands län
annika.lundmark@lansstyrelsen.se

Verena Danielsson, Länsstyrelsen Skåne
verena.danielsson@lansstyrelsen.se