Miljötillstånd i skogslandskapet

Skogsmark är det dominerande markslaget i Sverige. Variationen i sammansättning och historia är stor, från fjällskogen och barrskogsdominerade taigan i norr till ädellövskogarna i söder. Skogslandskapet har varit och är en viktig resurs för samhället men markanvändningen har påverkat naturtyper och arter negativt och idag är många arter som är beroende av skogen hotade. Riksskogstaxeringens långa tidsserier hjälper oss därför att förstå utvecklingen och tillståndet i skogslandskapet så att vi kan planera våra bevarandeinsatser för de hotade arterna och naturtyperna.

Vad övervakar vi?

Böljande, norrländskt skogslandskap med gröna barrskogar och inslag av höstfärgade lövträd.
Björnbergens naturreservat, Norrbottens län. Foto: Frédéric Forsmark, Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Länsstyrelserna har gemensamt låtit Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) sammanställa data från Riksskogstaxeringen som beskriver förutsättningarna för biologisk mångfald och ekossystemtjänster i skogslandskapet på regional nivå så långt det är möjligt med godtagbar säkerhet i skattningarna. Tidserierna är för många av indikatorerna långa, i vissa fall finns data redan 1923–1929. De indikatorer som sammanställs i delprogrammet är indelade i följande avsnitt:

 1. Landarealens och skogsmarkens fördelning
 2. Skogarnas åldersfördelning
 3. Äldre skog
 4. Skog med naturskogskaraktär
 5. Förekomst av Natura 2000-habitatsklasser
 6. Sumpskog
 7. Produktiv skogsmark fördelad på trädslagsblandning och åldersklasser
 8. Virkesförråd fördelad på trädslag och åldersklasser
 9. Lövrik skog
 10. Asp, sälg, rönn och ek
 11. Grova träd
 12. Död ved
 13. Hålträd, hänglav, vedsvampar och myrstackar
 14. Fält- och bottenskikt
 15. Bär- och rekreationsskogar
 16. Dikad produktiv skogsmark
 17. Markberedning och slutavverkning
 18. Tillvaratagande av energisortiment

Hur går det?

Under 2021 arbetar vi med att sammanställa senaste data från Riksskogstaxeringen. Publicering av resultaten kommer att ske 2022.

Vilka län är med?

Hur gör vi?

Riksskogstaxeringen är en stickprovsinventering som genomförs av Institutionen för skoglig resurshushållning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå. De mäter och bedömer en stor mängd variabler i ett slumpvist urval av provytor i hela Sverige som de inventerar i en femårig cykel. Insamlade data utgör sedan underlag för skattningar av arealer, andelar, volymer, antal, med mera.

Länsstyrelserna har gemensamt valt ut ett stort antal variabler ur Riksskogstaxeringens datamängd som direkt eller indirekt kan visa på tillstånd och förutsättningar för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Beroende på hur säkra resultaten är för de olika indikatorerna så är redovisar vi, länsstyrelsen, dem på olika geografiska nivåer. De är antingen redovisade för enskilda län, för länsgrupper eller i enstaka fall endast för landsdelar och hela landet som geografisk enhet. En del av resultaten redovisar vi dessutom ovanför och nedanför gränsen för fjällnära skog.

Från och med 2021 presenterar länsstyrelsen resultaten i webbapplikationen PxWeb och uppdateringar av resultaten kommer att ske vart tredje år. Under programperioden 2021–2026 har länsstyrelsen 2021 gjort en större sammanställning av resultaten och 2024 kommer vi att uppdatera resultaten med de senaste data.

Om inventeringen på Riksskogstaxeringens webbplats.

Relaterade miljömål

Resultaten kan användas vid uppföljning av miljömålen ”Levande skogar” och ”Ett rikt växt- och djurliv”.

Mer om de olika miljömålen och hur Sverige uppfyller dem kan du läsa på Sveriges miljömåls webbplats.

Publikationer

Länkar

Kontaktperson

Daniel Udd, Länsstyrelsen Dalarna

daniel.udd@lansstyrelsen.se

010-225 00 00

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.