Epifytiska lavar och mossor i bokskog

Bokskogen i Sverige är en av våra artrikaste miljöer som hyser en mycket hög andel rödlistade arter. Dessa arter är huvudsakligen knutna till gamla bokbestånd. Återstående bokskogsfragment är små och ligger isolerade som öar i dagens skogslandskap. Bara en liten andel har naturskogsartade kvalitéer, till exempel inslag av riktigt gamla träd, hålträd och grov död ved. Bevarandet av dessa fragment har därför en nyckelroll i bevarandet av den biologiska mångfalden i skogen.

Vad övervakar vi?

En bok (trädslag) står upp i en skog och är bruten på mitten. På trädet växer svamp.
Bokskog. Foto: Kristian Nilsson

Inventeringen är en artinventering där epifytiska (på träd levande) lavar och mossor inventeras. 20 arter av lavar och 6 arter av mossor, vars förekomst indikerar biologiskt värdefulla bokskogar, har valts ut för inventering. Övervakning med arter har i jämförelse med rena strukturinventeringar också visat sig mer tillförlitliga då de på ett bättre sätt förklarar ett områdes lokalklimat, luftföroreningar eller markhistorik.

Hur går det?

Mellan åren 2011 och 2014 inventerades 120 (30 per län) bokskogar med en total yta på 270 hektar. Samtliga 26 indikatorarter av epifytiska lavar och mossor som inventerades påträffades. De artrikaste områdena som inventerades ligger i Halland och västra Kronobergs län. Flest värdefulla arter påträffades på högstubbar såväl levande som döda. Under perioden 2022–2024 planeras en återinventering av samma områden. Syftet är bland annat att kunna följa förändringar i artsammansättningen av inventerade arter i bokskog.

Vilka län är med?

Hur gör vi?

Inventeringen omfattar 120 bokskogar som slumpmässigt valts ut för inventering. Som underlag till urval av inventeringsområden har Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering tillsammans med naturtypskarteringen av skyddade områden använts. Områden som är 3 hektar eller mindre inventeras helt och i större områden slumpas 100 x 100 meter stora rutor så att en areal på 3 hektar inventeras. I varje område mäts alla ädellövträd in med en diameter på 20 cm eller mer. Förekomst av 6 mossor och 20 lavar med gott indikatorvärde för biologiskt värdefulla bokskogsmiljöer har därefter noterats för varje träd.

Relaterade miljömål

Övervakningen ger underlag till att bedöma miljökvalitetsmålet ”Levande skogar”. Eftersom bokskogar är biologiskt värdefulla och innehåller många hotade och rödlistade arter så ger övervakningen även data till att följa upp miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv”.

Mer om de olika miljömålen och hur Sverige uppfyller dem kan du läsa på Sveriges miljömåls webbplats.

Publikationer

Kontaktperson

Lena Svensson, Länsstyrelsen Skåne

lena.m.svensson@lansstyrelsen.se