Epifytiska lavar och mossor i bokskog

Bokskogar är en av Sveriges artrikaste miljöer. Bokskogar hyser en hög andel rödlistade arter vilka huvudsakligen är knutna till gamla bokbestånd. Dessa bestånd är idag små och ligger som isolerade öar i dagens skogsproduktions-landskap. Därför finns bara en liten andel bokskog kvar med naturskogsartade kvalitéer. Dessa har inslag av riktigt gamla träd, hålträd och grov död ved. Att bevara dessa återstående fragment spelar en nyckelroll i bevarandet av den biologiska mångfalden i våra ädellövskogar.

Vad övervakar vi?

En bok (trädslag) står upp i en skog och är bruten på mitten. På trädet växer svamp.
Bokskog. Foto: Kristian Nilsson

Övervakningen är en artinventering där epifytiska (på träd levande) lavar och mossor inventeras. I inventeringen ingår 20 arter av lavar och 6 arter av mossor, vars förekomst indikerar biologiskt värdefulla bokskogar. Syftet med övervakningen är att kunna följa förändringar i artsammansättningen och frekvensen av de utvalda indikatorarterna och att över tid kunna dra slutsatser av hur skogslandskapet förändras. Övervakning av arter har i jämförelse med rena strukturinventeringar visat sig mer tillförlitliga då de på ett bättre sätt förklarar ett områdes lokalklimat, luftföroreningar eller markhistorik.

Hur går det?

Mellan åren 2011 och 2014 inventerades 120 (30 per län) gamla bokskogsområden med en total yta på 270 hektar. Samtliga utvalda 26 indikatorarter av epifytiska lavar och mossor påträffades. De artrikaste områdena ligger i Halland och västra Kronobergs län. Flest värdefulla arter påträffades på högstubbar såväl levande som döda.

Under perioden 2022–2025 återinventeras samtliga utvalda områden i de fyra deltagande länen. Under 2026 planeras för en större analys där resultaten från omdrevet 2022–2025 kommer att jämföras med inventeringarna från 2011-2014. Totalt för alla ingående län inventeras nästan 46 000 ädellövträd.

Vilka län är med?

Hur gör vi?

Inventeringen omfattar 120 slumpmässigt utvalda gamla bokskogsområden. Som underlag för urval av områden användes Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering tillsammans med naturtypskarteringen av skyddade områden. Områden som är 3 hektar eller mindre inventeras i sin helhet. I områden större än 3 hektar slumpas 100 x 100 meter stora rutor ut så att en areal på 3 hektar inventeras även i dessa områden. I varje område mäts och kordinatsätts samtliga ädellövträd med en diameter på 20 cm eller mer. Förekomst eller icke förekomst av de 26 utvalda indikatorarterna noterats för varje inmätt träd.

Inventeringarna följer en undersökningsmanual och under 2022 färdigställdes en applikation för att underlätta fältarbetet. All data rapporteras till Artdatabanken, som är datavärd.

Relaterade miljömål

Övervakningen ger underlag till att bedöma miljökvalitetsmålet ”Levande skogar”. Eftersom bokskogar är biologiskt värdefulla och innehåller många hotade och rödlistade arter så ger övervakningen även data till att följa upp miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv”.

Mer om de olika miljömålen och hur Sverige uppfyller dem kan du läsa på Sveriges miljömåls webbplats.

Publikationer

Kontaktperson

Lena Svensson, Länsstyrelsen Skåne

lena.m.svensson@lansstyrelsen.se