Screening av miljögifter

En förutsättning för att kunna följa utvecklingen mot en giftfri miljö är att identifiera nya ämnen som kan vara skadliga för människa och miljö. Detta kan göras inom screeningprogrammet.

Provtagning inom Screening. Ett rör sänks ner i sjön, oljefilm på ytan.
Provtagning inom screening. Foto: Gunnel Hedberg

Vad övervakar vi?

Screening är ett komplement till övrig miljögiftsövervakning med fokus på att identifiera nya miljöföroreningar eller kemikalierisker för människan eller miljön. Screeningundersökningar kan även användas för att följa upp olika internationella krav, från exempelvis direktiv och konventioner, som rör metaller och organiska miljöföroreningar. Screening används också för att ge underlag för beslut om en miljöförorening ska inkluderas i den löpande miljöövervakningen, eller om det behövs andra typer av särskilda åtgärder för att begränsa riskerna med ämnet.

Hur går det?

Ett flertal screeningprojekt initieras och genomförs varje år. En aktuell lista över genomförda screeninguppdrag finns i det digitala vetenskapliga arkivet DiVA, Miljögiftssamordning – DiVA portal

Vilka län är med?

Deltagandet i de nationella screeningprojekten varierar från år till år utifrån behov och förutsättningar.

Hur gör vi?

En screeningundersökning kan vara uppbyggd enligt olika principer:

  • En möjlighet är att göra breda undersökningar av många olika miljöföroreningar i utvalda områden. I detta fall ska så många ämnesgrupper som möjligt täckas in. Syftet är att få en uppfattning om den totala föroreningssituationen i området och vilka ämnen som kan behöva studeras ytterligare.
  • En annan möjlighet är att studera något specifikt ämne eller en grupp av ämnen taget i olika typer av prover för att undersöka spridning och förekomst i miljön.

Relaterade miljömål

Resultaten kan komma att användas som underlag till utvärdering av miljömålet ”Giftfri miljö”.

Mer om de olika miljömålen och hur Sverige uppfyller dem kan du läsa på Sveriges miljömåls webbplats

Publikationer

Länkar

Kontaktperson

Linda Linderholm, handläggare på Naturvårdsverket

Linda.Linderholm@Naturvardsverket.se

Karl Lilja, handläggare på Naturvårdsverket

Karl.Lilja@Naturvardsverket.se