Provbankning och analys av miljögifter i fisk

Övervakning av miljögifter i fisk ger en indikation av fiskens exponering under sin livstid och huruvida det kan vara riskfritt eller inte att konsumera fisken. Övervakningen innebär regelbunden insamling av fisk, upparbetning av dessa och kemiska analyser på fiskvävnader.

En hand som håller i en abborre.
Abborre. Foto: MostPhotos

Vad övervakar vi?

Målet för övervakningen är att ta fram underlag för statusklassificering av miljögifter i vatten och studera utveckling av haltnivåer i fisk över tid. Jämfört haltnivåen i ett fåtal vattenprover ger haltmätningar i fisk ett tidsintegrerat mått på belastningen under en längre tid.

Hur går det?

Det gemensamma delprogrammet startade 2013 och en utvärdering har gjorts under 2019. Det har varit ett effektivt sätt att hantera provbankning och beställningar av analyserna på den regionala skalan.

Vilka län är med?

Hur gör vi?

Insamling av fisk sker från Länsstyrelsernas egen fiskebeståndsövervakning, om sådan finns, samt med hjälp av andra aktörer så som sportfiske- och, fiskevårdsföreningar. Denna fisk kan provbankas hos Naturhistoriska riksmuseet. Vid ett eller flera tillfällen beställs därefter, och då företrädelsevis gemensamt för alla Länsstyrelser, analys av miljögifter i den provbankade fisken. De länsstyrelserna som vill analysera fiskar från provbanken beställer analyserna genom programmet. Sedan gör programmet en samlad beställning av upparbetning och diverse analyser varje år. Programmet samordnar även provtagningsmetodik och lämplig hantering av fiskarna. Analyserna följer metodiken och parameterlistorna från det nationella programmet för övervakning av miljögifter i biota.

Relaterade miljömål

Resultaten kan komma att användas som underlag till utvärdering av miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag”, miljökvalitetsmålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” och miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”.

Mer om de olika miljömålen och hur Sverige uppfyller dem kan du läsa på Sveriges miljömåls webbplats.

Publikationer

Kontaktperson

Johan Persson, Länsstyrelsen Stockholm

johan.persson@lansstyrelsen.se