Vattenkvalitet i sjöar och vattendrag, basövervakning

En sjö med stilla vatten, i bakgrunden syns träd.

Basövervakningen ger en samlad bild av miljötillståndet i Sveriges sjöar och vattendrag. Redan nu finns mycket data och långa tidsserier på pH-värden, näringsämnen och vattenfärg. Vad övervakar vi? Basövervakningsprogrammet ska representera de olika typer av vatten som finns i Sverige. Vi mäter vattnets kemiska egenskaper, till exempel hur försurat, brunt och näringsrikt vattnet är. Vi […]

Grundvattennivåer

En person som står framåtböjd bredvid ett träd, i bakgrunden en åker, och läser av ett måttband som går ner i ett grundvattenrör.

Programmet ska öka den regionala kunskapen om grundvattennivåer och deras variationer i tid och rum. Mätningar i områden med risk för påverkan på grundvattennivåerna prioriteras. Målsättningen är att den grundvattennivåövervakning som sker på lokal, regional och nationell nivå så långt det är möjligt är samordnad. Resultaten används för att bedöma om vi kan uppnå miljökvalitetsmålet […]

Grundvattenkvalitet

En grundvattenbrunn i skog. Locket är avdraget så att grundvattenytan syns.

Övervakning av grundvattenkvalitet syftar till att förbättra kunskapen om grundvattnets kvalitet i hela Sverige. Den skapar även bättre förutsättningar för en bredare användning av miljöövervakningsdata. Programmet samlar all regional övervakning av grundvattenkemi som görs av länsstyrelserna. Vad övervakar vi? Vi övervakar till stor del inom områden där grundvattenkvalitén riskerar att vara påverkad av mänsklig aktivitet. […]

Stormusslor

Flodpärlmusslor på havsbotten.

Många stormusslor är bra indikatorer på miljötillståndet i vatten. Övervakningen syftar till att följa förändringar av populationsstorlekar och tätheter samt ålders/storleksstrukturen hos några svenska stormusselarter. Med den komplexa livscykeln som stormusslorna har så finns många hotbilder kopplade till arterna och de fungerar således som goda indikatorer på vattenkvalitet och markutnyttjande.  Vad övervakar vi? I Sveriges […]