Miljötillstånd i skogslandskapet

Böljande, norrländskt skogslandskap med gröna barrskogar och inslag av höstfärgade lövträd. Björnbergens naturreservat, Norrbottens län.

Skogsmark är det dominerande markslaget i Sverige. Variationen i sammansättning och historia är stor, från fjällskogen och barrskogsdominerade taigan i norr till ädellövskogarna i söder. Skogslandskapet har varit och är en viktig resurs för samhället men markanvändningen har påverkat naturtyper och arter negativt och idag är många arter som är beroende av skogen hotade. Riksskogstaxeringens […]

Epifytiska lavar och mossor i bokskog

En bok (trädslag) står upp i en skog och är bruten på mitten. På trädet växer svamp.

Bokskogar är en av Sveriges artrikaste miljöer. Bokskogar hyser en hög andel rödlistade arter vilka huvudsakligen är knutna till gamla bokbestånd. Dessa bestånd är idag små och ligger som isolerade öar i dagens skogsproduktions-landskap. Därför finns bara en liten andel bokskog kvar med naturskogsartade kvalitéer. Dessa har inslag av riktigt gamla träd, hålträd och grov […]