Screening av miljögifter

Bilden visar många småflaskor som används vid provtagning av miljögifter i vatten.

En förutsättning för att kunna följa utvecklingen mot en giftfri miljö är att identifiera nya ämnen som kan vara skadliga för människa och miljö. Detta kan göras inom screeningprogrammet.

Provbankning och analys av miljögifter i fisk

En hand som håller i en abborre.

Övervakning av miljögifter i fisk ger en indikation av fiskens exponering under sin livstid och huruvida det kan vara riskfritt eller inte att konsumera fisken. Övervakningen innebär regelbunden insamling av fisk, upparbetning av dessa och kemiska analyser på fiskvävnader. Vad övervakar vi? Målet för övervakningen är att ta fram underlag för statusklassificering av miljögifter i […]