Marknära ozon

Solnedgång över ett frostigt landskap.

Delprogrammet Marknära ozon bidrar till den nationella övervakningen av ozon genom att ge en mer detaljerad information av ozonvariationen i landskapet i södra Sverige.

Nedfall av luftföroreningar och markvattenkvalitet i skog

Bilden beskriver utrustning för att samla in krondropp. Den består av en dunk med en tratt ovanpå. I dunken finns en plastpåse och mellan dunken och tratten finns ett nät som hindrar barr och skräp att komma med i provet. Dunken sitter på en kort trästolpe som är placerad bland blåbärsris i en barrskog.

Syftet med delprogrammet är att beskriva tillstånd, regionala skillnader, utveckling i tiden samt också effekter med avseende på bland annat försurning, övergödning och marknära ozon. Krondroppsnätets övervakning omfattar ett 60-tal ytor i skog och på öppet fält över hela landet. Vad övervakar vi? Nedfallsmätningar genomförs över öppet fält (bulkdeposition) samt under krontaken i brukade skogsytor […]