Marknära ozon

Delprogrammet Marknära ozon bidrar till den nationella övervakningen av ozon genom att ge en mer detaljerad information av ozonvariationen i landskapet i södra Sverige.

Vad övervakar vi?

Stark sol som delvis täcks av moln i en solnedgång.
Foto: Katrina Envall

Vi mäter marknära ozon för att få en uppskattning av ozonbelastningen i Södra Sverige. Genom att använda de ozonindex (AOT40) som beskriver inverkan av ozon på växtlighet, som skog och jordbruksgrödor kan vi se hur halterna ligger i relation till miljömålet ”Frisk luft” och miljökvalitetsnormen för luftkvalitet.

Hur går det?

I Sverige bedöms dagens ozonexponering ge skördeförluster i jordbruket och minskad virkesproduktionen i skogen. Marknära ozon anses vara den luftförorening som orsakar störst skador på växtligheten i Europa. Globalt sett är ozonets påverkan på jordbruksgrödors avkastning och skördeprodukternas kvalitet en viktig aspekt av den framtida livsmedelssäkerheten.

Halterna av ozon varierar mycket mellan åren och varma, soliga och torra perioder gynnar ozonbildningen. Sommarhalvåret 2018 var därför halterna mycket höga och de beräknade halterna för AOT40 överskred både målvärdet för skydd av växtlighet (Frisk luft) och miljökvalitetsnormen för luftkvalitet över i stort sett hela södra Sverige.

Under april-september 2019 överskred det beräknade värdet för AOT40 målvärdet för skydd av växtlighet i samtliga områden och i samtliga zoner i södra Sverige, undantaget låglänta områden i den ostliga zonen och höglänta områden i den nordliga zonen. Värdet för AOT40 var dock lägre än miljökvalitetsnormen för luftkvalitet i samtliga zoner.

Vilka län är med?

Hur gör vi?

Utförare av undersökningarna är IVL Svenska Miljöinstitutet. En beskrivning av mätprogrammet och dess resultat finns redovisade på webbplatsen ”Ozonmätet i södra Sverige”. Webbplatsen är framtagen av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med flera länsstyrelser.

Relaterade miljömål

Resultaten används som underlag till utvärdering av miljömålet ”Frisk luft”.

Mer om de olika miljömålen och hur Sverige uppfyller dem kan du läsa på Sveriges miljömåls webbplats.

Publikationer

Länkar

Kontaktperson

Annika Svensson, Länsstyrelsen Västra Götaland

annika.o.svensson@lansstyrelsen.se