Vad händer med våra stränder? Exploatering av stränder i Sverige 2013–2023

Stränder är viktiga miljöer för många djur och växter, samtidigt som de är attraktiva för bebyggelse och friluftsliv. Därför följer vi hur exploateringen av stränderna förändras. Här presenterar vi hur strändernas exploatering sett ut under perioden 2013–2023.

Resultatet visar en liten ökning av exploateringen av stränder. Den största procentuella ökningen av exploatering 2013–2023 har skett längs fastlandskusten. Vi har sammanställt resultaten i en rapport, kartberättelse, statistikdatabas och i ett kartunderlag som du når via:

Exploatering av stränder i Sverige – Regional miljöövervakning

Flygbild över exploaterad strand längs fastlandskusten.
Exempel på exploaterad strand längs fastlandskusten, Luleå kommun, Norrbottens län. Källa: © Lantmäteriet. LM ortofoto färg.

Hur exploaterade är stränderna?

Fastlandskustens stränder är procentuellt sett de mest exploaterade. Stränder längs smala vattendrag, det vill säga smalare än 6 meter, är procentuellt sett minst exploaterade.

En jämförelse mellan länen visar att Stockholms län har störst andel exploaterade stränder inom 100 meter från strandlinjen för samtliga stränder vid alla typer av vattendrag. Även Skåne och Blekinge län ligger högt i exploateringsgrad.

Norrlandslänen har generellt en lägre exploateringsgrad längs sjöar, breda och smala vattendrag inom 100 meter från strandlinjen än de sydliga länen. Däremot är en hög andel av stränderna vid fastlandskusten och havsöarna exploaterade i Norrlandslänen.

Vår metod för att följa strändernas exploatering

Länsstyrelsernas miljöövervakning karterar exploateringen längs alla stränder i landet vart femte år, hittills år 2013, 2018 och 2023. Metoden som vi använder går ut på att lägga samman och bearbeta befintliga kartdata för att få ett ungefärligt mått på hur stor andel av stränderna som är exploaterade.