Statistik över tillstånd och trender i skogen

Den senaste statistiken för delprogrammet Miljötillståndet i skogslandskapet finns nu tillgänglig i webbapplikationen PxWeb. Till statistiken finns en rapport med övergripande beskrivningar av tillstånd 2016–2020 och trender, i vissa fall ända tillbaka till 1920-talet.

Hur går det?

Skogar yngre än 60 år dominerar idag skogslandskapet och den äldre skogen har minskat jämfört med 1920-talet. Även om arealen äldre skog och mängden död ved har ökat sedan 1990-talet så är andelen produktiv skogsmark med naturskogskaraktär mindre än två procent inkluderat formellt skydd. Samtidigt bedöms 24 procent av den produktiva skogsmarken vara rekreationsvänlig och andelen som anses vara goda blåbärsmarker respektive lingonmarker är 9 procent vardera.

Länsstyrelsernas statistik i PxWeb.

Vad gör vi?

Delprogrammet Miljötillståndet i skogslandskapet inom den regionala miljöövervakningen sammanställer data från Riksskogstaxeringen som beskriver tillstånd och trender med betydelse för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i skogen på regional nivå (län i de flesta fall). Statistiken omfattar till exempel skogens ålder och trädslagsblandning, strukturer såsom död ved, grova träd och hålträd, ekosystemtjänster såsom bärproduktion och virkesförråd, samt åtgärder inom skogsbruket.

Hur tar du del av informationen?

I webbapplikationen kan användaren filtrera fram önskad statistik genom att välja värden för ingående variabler. Resultatet presenteras som en tabell eller ett diagram som användaren sedan kan exportera till flera olika filformat för vidare bearbetning. Till applikationen finns även ett API som gör det möjligt för andra applikationer att hämta statistik från databasen.

Delprogrammet Miljötillståndet i skogslandskapet

Statistik för Miljötillståndet i skogslandskapet i PxWeb (lansstyrelsen.se)

Rapporten Uppföljning av miljötillståndet i skogslandskapet – Baserat på SLU Riksskogstaxeringen 2016–2020 (lansstyrelsen.se)