Slåtterängar och naturbetesmarker

Slåtterängar och naturbetesmarker är två av våra artrikaste livsmiljöer. De har minskat starkt under det senaste seklet och framför allt slåtterängarna är inte längre en ekonomisk del av dagens lantbruk. De är beroende av en regelbunden skötsel för att arterna inte ska försvinna.

Slåtteräng
Slåtteräng. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland

Vad övervakar vi?

Vi mäter hävd genom att mäta kvarstående gräsmängd på hösten. Vissa län mäter även vilka kärlväxter som växer på ängen. Vi noterar även om det finns invasiva främmande arter i området.

Hur går det?

Det gemensamma delprogrammet startade 2021 och några gemensamma analyser har inte kunnat göras.

Data från både Värmland och Västra Götaland visar att färre än hälften av ängarna hävdades på större delen av ytan och höet var bortforslat. Data från Västra Götalands län visar att det saknas trend i andelen av de oskyddade slåtterängarna som hävdas och att variationen är stor mellan år. Kärlväxtövervakningen i Västra Götalands län visar att vissa arter utökar sin utbredning medan andra minskar i frekvens. 

Digram som visar att kärlväxtövervakningen i Västra Götalands län visar att vissa arter utökar sin utbredning medan andra minskar i frekvens.
Andel lokaler som slåtterängsarterna är noterade på.

Vilka län är med?

Gävleborgs län har pausat sitt deltagande.

Hur gör vi?

Urvalet görs genom att ett representativt stickprov av slåtterängar och/eller naturbetesmarker från ängs- och betesinventeringen plockas ut. Områdena återbesöks vart 6:e år. Metoderna för att övervaka hävd och kärlväxter är samma som i uppföljningen av skyddade områden.

Insamlad data rapporteras in till Artportalen som är datavärd.

Relaterade miljömål

Resultaten kan komma att användas som underlag till utvärdering av miljömålen ”Ett rikt odlingslandskap” och ”Ett rikt växt- och djurliv”.

Mer om de olika miljömålen och hur Sverige uppfyller dem kan du läsa på Sveriges miljömåls webbplats.

Publikationer

Kontaktperson

Anna Stenström, Länsstyrelsen Västra Götaland

Anna.Stenstrom@lansstyrelsen.se