Fladdermusnytt juni 2023

Här följer en sammanfattning om vad som är på gång och vad som är senaste nytt inom fladdermusarbetet.

Länsstyrelsen i Jönköpings län samordnar arbetet med det ”Gemensamma delprogrammet för fladdermöss” och ”Åtgärdsprogrammet för barbastell”.

En av Sveriges 19 arter av fladdermöss, nordfladdermus.
En av Sveriges 19 arter av fladdermöss, nordfladdermus. Fotograf: Lars Petersson.

Biogeografisk uppföljning av fladdermöss

Varje år övervakas 16 artrika områden inom biogeografisk uppföljning. Från och med 2023 har inventeringsinsatsen utökats vilket ökar chanserna att fler arter och fler sällsynta arter registreras.

De mest sällsynta arterna kräver riktade insatser för att vi ska få en ökad kunskap om dem. I år gör vi, Länsstyrelsen, riktade insatser mot nymffladdermus i Virsehatt (Halland) och sydpipistrell i Skåne, men även insatser för fångst av mustasch- och tajgafladdermus. Insatserna handlar bland annat om holkinventering, fångst och DNA-prov.

Uppföljning av fladdermöss sker områdesvis

Natura 2000-områden med arttillägg för fladdermöss (barbastell, dammfladdermus) ska följas upp vart 6:e år. I år gäller det:

 • Häckeberga-Husarehagen (Skåne län).
 • Snogeholm (Skåne län).
 • Övedskloster (Skåne län).
 • Höö (Kronobergs län).
 • Jättaberget (Kronobergs län).
 • Osaby (Kronobergs län).
 • Huseby (Kronobergs län).

Regional miljöövervakning av fladdermöss

I år kommer fyra av sex deltagande län inventera fladdermöss. Inventeringarna har anpassats efter neddragningarna vilket innebär att det till exempel inte kommer ske någon manuell inventering på vissa håll och att något län pausar sin inventering i år.

Den regionala miljöövervakningen av fladdermöss kompletterar övrig övervakning genom att ge en bild av fladdermössens förekomst i landskapet i stort, det vill säga inte enbart i artrika områden eller i områden med förekomst av sällsynta arter. Inventeringarna bidrar till att vi får data för att beräkna populationstrender. Vi kommer även få en ökad kunskap om arternas utbredning.

Åtgärdsprogram för barbastell

Under året har arbete påbörjats med att uppdatera mål och åtgärder för åtgärdsprogram för barbastell. Jönköpings län arbetar fortsatt med rådgivning i områden med barbastell och planerar en bygdeträff med fokus på barbastell i Källunda i Värnamo kommun den 31 augusti. Under träffen får boende i bygden höra mer om hur markerna kan skötas för att gynna barbastell och vilka möjligheter arten innebär för dem i form av stöd och ersättningar för olika typer av åtgärder. Vi passar även på att berätta om våtmarker, landskapshistoria, byggnadsvård med mera. Om vädret tillåter så avslutar vi med en fladdermusguidning.

Övriga notiser

Testa ljudnycklar för fladdermöss och läs mer om projektet Svenska stationsnätverket.

Ljudnycklar

Testa gärna ljudnycklarna för fladdermöss på Artfaktas webbplats.

Läs mer om ljudnycklar för fladdermöss på SLU Artdatabankens webbplats.

Stationsnätverket

Svenska stationsnätverket är ett projekt som drivs av BatLife Sweden är övervakning med hjälp av fladdermusstationer. I år är sex stationer i gång:

 • Göholm (Blekinge).
 • Munksjön (Jönköping).
 • Nödinge (Västra Götaland).
 • Karlslund (Örebro).
 • Trelleborg (Skåne).
 • Ottenby (Kalmar).

Stationerna ger värdefull information om fladdermöss under en hel säsong och under flera år, vilket kan bidra med data till kommande rapporteringar och statusbedömningar.

Mer information

Fladdermöss i landskapet – Regional miljöövervakning (regionalmiljoovervakning.se)