Utlakning från jordbruksmark

Åkerlandskap med växande grödor

Programmet ger kunskap om hur jordbrukets läckage av växtnäring varierar med odlingsåtgärder, klimat och jordart, samt hur det förändras över tid.

Slåtterängar och naturbetesmarker

Slåtteräng

Slåtterängar och naturbetesmarker är två av våra artrikaste livsmiljöer. De har minskat starkt under det senaste seklet och framför allt slåtterängarna är inte längre en ekonomisk del av dagens lantbruk. De är beroende av en regelbunden skötsel för att arterna inte ska försvinna. Vad övervakar vi? Vi mäter hävd genom att mäta kvarstående gräsmängd på […]

Strandängsfåglar

Närbild på en gulärla (fågel) som sitter på en stängselstolpe.

Arealen strandängar har under lång tid minskat kraftigt i hela landet liksom kvalitén på habitaten. Arter knutna till strandängar trängs alltmer undan eftersom deras habitat minskar men även försämras. Idag har en del strandängsfåglar försvunnit medan andra riskerar att försvinna. Unders senare år har stora resurser satsats på att restaurera strandängar och på att förbättra […]

Småbiotoper i åkerlandskapet

En vårbild på en åkerholme mitt i en åker. På åkerholmen växer en tall, ett gammalt lövträd och lite buskar. Det ligger stenrösen på åkerholmen.

Småbiotoper fyller en viktig funktion för den biologiska mångfalden i odlingslandskapet samtidigt som de är en del av vårt kulturarv.

Gräsmarkernas gröna infrastruktur

Två personer som inventerar växter i en provyta i en gräsmark.

De hävdade ängs- och betesmarkerna i Sverige tillhör våra allra mest artrika marker och de är hem för hundratals växter, svampar, insekter och andra djur. Även andra typer av gräsmarker, som ofta har en historik som ängs- och betesmarker, kan bidra till hur funktionellt ett landskap är för växt- och djurarter. Delprogrammet för att följa […]