Utlakning från jordbruksmark

Åkerlandskap med växande grödor

Programmet ger kunskap om hur jordbrukets läckage av växtnäring varierar med odlingsåtgärder, klimat och jordart, samt hur det förändras över tid.

Slåtterängar

Slåtteräng

Slåtterängar är en av våra artrikaste miljöer. De har minskat starkt under det senaste seklet och är inte längre en ekonomisk del av dagens lantbruk. Slåtterängarna är beroende av en regelbunden skötsel för att arterna inte ska försvinna. Vad övervakar vi? Vi mäter hävd genom att mäta kvarstående gräsmängd på hösten. Vissa län mäter även […]

Strandängsfåglar

Närbild på en gulärla (fågel) som sitter på en stängselstolpe.

Arealen strandängar har under lång tid minskat kraftigt i hela landet. Detta har inneburit att arter som är knutna till strandängar har blivit alltmer undanträngda. Och, i en del fall att de numera är eller riskerar att försvinna. Unders senare år har stora resurser satsats på att restaurera strandängar och på att förbättra skötseln av […]

Småbiotoper i åkerlandskapet

En vårbild på en åkerholme mitt i en åker. På åkerholmen växer en tall, ett gammalt lövträd och lite buskar. Det ligger stenrösen på åkerholmen.

Småbiotoper fyller en viktig funktion för den biologiska mångfalden i odlingslandskapet samtidigt som de är en del av vårt kulturarv.

Gräsmarkernas gröna infrastruktur

Två personer som inventerar växter i en provyta i en gräsmark.

De hävdade ängs- och betesmarkerna i Sverige tillhör våra allra mest artrika marker och de är hem för hundratals växter, svampar, insekter och andra djur. Även andra typer av gräsmarker, som ofta har en historik som ängs- och betesmarker, kan bidra till hur funktionellt ett landskap är för växt- och djurarter. Delprogrammet för att följa […]