Vattenkemiska trender i Jönköpings län

Decennier av mätningar visar att motståndskraften mot försurning ökar, vattnet blir klarare och fosforhalterna sjunker i Jönköpings län. Resultaten presenteras i den nya rapporten ”Tillstånd och trender i sjöar och vattendrag i Jönköpings län”.

Tillstånd och trender i sjöar och vattendrag i Jönköpings län, Länsstyrelsen Jönköping

Sammanfattning av resultatet

Alkaliniteten, det vill säga motståndskraften mot försurning, ökar och det finns en koppling till torrare klimat under 2010-talet. Vattnets färgvärde har ökat under 1990- och 2000-talet. Denna trend bröts dock under 2010-talet då färgvärdena minskade med klarare vatten som följd i den östra länsdelen. Åren i början på 2020-talet har varit ovanligt nederbördsrika. Därför stiger färgvärdet och alkaliniteten sjunker något på flera platser de senaste åren.

Provtagning och analys av vattenkvaliteten pågår i många sjöar och vattendrag runt om i Jönköpings län inom ramen för olika övervakningsprogram. Det finns tidsserier som sträcker sig tillbaka till både 1970- och 1980-talet.

Diagram som visar tidsserie från Huskvarnaåns utlopp.
Tidsserie från Huskvarnaåns utlopp.