Undersökning av PFAS visar hot mot Stockholms dricksvatten

Karta som visar mätresultat

Femton olika PFAS-ämnen hittades i Stockholms sjöar och vattendrag. På mer än hälften av platserna var medelhalten av PFOS högre än gränsvärdet. För PFAS-11 överskreds riktvärdet på fyra platser i länet, främst i Märstaån som har utlopp i Mälaren. 

– Dessa fyra platser är inte i sig potentiella dricksvattentäkter, men dessvärre leder två av dessa vatten vidare till östra Mälaren, som är en viktig vattentäkt för länet, säger Johannes Knulst, Länsstyrelsen Stockholms län.

Länsstyrelsen Stockholms län har under 2019 och 2021 samlat in vattenprover från totalt 92 platser för analyser av miljögifter i sjöar och vattendrag från limniska miljöer i Stockholms län.

Bland de undersökta miljögifterna var fokus särskilt inriktat på högfluorerade ämnen (PFAS) i vattnet. Vattenproverna samlades in två gånger under 2019 och en gång under 2021 på varje plats.

De PFAS-ämnen som hittades i störst omfattning var PFBA, PFOA, PFOS och PFHpA.

Medelhalten PFOS överskred gränsvärdet 0,65 nanogram per liter (ng/L) på 52 % av platserna, fördelad över både sjöar och vattendrag.

Den av Livsmedelsverket anvisade frivilliga åtgärdsgränsen för potentiellt dricksvatten på 90 ng/L summa PFAS-11 överskreds på endast fyra platser i länet.

– De höga halterna vi hittade i ytvatten visar att tillskottet av PFAS från förorenade områden till Mälaren utgör ett allvarligt hot mot en säker dricksvattenproduktion, säger Johannes Knulst.

På ett antal platser konstaterades det relativt låga totalhalter PFAS, men några platser utmärker sig:

Högsta totalhalter PFAS noterades i Märstaån vid dess utlopp till Mälaren, både för PFOS (66 ng/L) och PFAS-11 (169 ng/L).

Reservvattentäkt sjön Fysingen hade medelhalter PFAS-11 runt 14 ng/L.

Den potentiella reservvattentäkten Tullingesjön hade medelhalter PFAS-11 omkring 16 ng/L.

Fakta / Gränsvärden

  • PFOS: Gränsvärdet är 0,65 nanogram per liter (ng/L)
  • PFAS-11: Livsmedelsverket rekommenderar åtgärder för potentiellt dricksvatten vid halter över 90 ng/L
  • Det nya tolerabla veckointaget av sammanlagt fyra utvalda farliga PFAS (PFOS, PFOA, PFNA och PFHxS) är 4 nanogram per kg kroppsvikt enligt den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA (sedan 2020), vilket motsvarar cirka 280 nanogram PFAS-4 per vecka för en vuxen person.

Rapport: Visning av publikation | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se)