Tre nya rapporter från Länsstyrelsen Gotland

Länsstyrelsen i Gotlands län har publicerat tre nya rapporter som du kan läsa mer om och ta del av här.

Närbild på små stenar som ligger i en hög, i bakgrunden syns havet.
Foto: Pixabay

Rapport 1: Vattenkemiska tillstånd och trender i vattendrag på Gotland 2016-2021

Medins Havs och Vattenkonsulter AB har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län att utvärdera de vattenkemiska tillstånden och trenderna i gotländska vattendrag med fokus på näringsämnen, organiskt material och vattnets färg. Länsstyrelsen genomför analys av ytvatten vid ett antal stationer varje månad, inom ramen för det regionala miljöövervakningsprogrammet, så kallad samordnad recipientkontroll. Under åren 2016–2021 har 29 stationer provtagits, och resultaten från provtagningen har legat till grund för denna rapport.

Vattenkemiska tillstånd och trender i vattendrag på Gotland 2016-2021 | Länsstyrelsen Gotland (lansstyrelsen.se)

Rapport 2: Bekämpningsmedel i gotländska vattendrag 2016-2021

I denna rapport sammanställs och utvärderas bekämpningsmedelsdata från ytvattenprover tagna i gotländska vattendrag mellan 2016-2021. Rapporten är en av tre rapporter där tidigare två rapporter sammanställde data från 1987-2008 samt 2009-2015. Alla tre rapporter har sammanställts av personer vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Bekämpningsmedel i gotländska vattendrag 2016-2021 | Länsstyrelsen Gotland (lansstyrelsen.se)

Rapport 3: Miljögiftscreening på Gotland 2009-2021

Länsstyrelsen i Gotlands län har sammanställt undersökningar av miljögifter från år 2009 till år 2021. Undersökningarna har gjorts av olika matriser som ytvatten, grundvatten, kustvatten, sediment, avloppsslam och fisk. Syftet har varit att få bättre kunskap om förekomsten på Gotland. Målgrupp för rapporten är anställda på Länsstyrelsen i Gotlands län. Miljögifterna har delats in i olika ämnesgrupper. Syftet med rapporten är att få en sammanställning av resultaten av vad som undersökts samt att göra en bedömning av vad som bör prioriteras för fortsatta undersökningar utifrån det. De har delats in i tre grupper efter vad som behöver följas, vad som ska bevakas och vad som inte behöver följas.

Miljögiftscreening på Gotland 2009-2021 | Länsstyrelsen Gotland (lansstyrelsen.se)