Miljöhälsoenkäter

Miljön påverkar människors hälsa på många sätt. Detta delprogram samlar in uppgifter om upplevd hälsopåverkan från miljön genom miljöhälsoenkäter. Det är en urvalsundersökning i befolkningen. Den genomförs vart fjärde år, varannan gång för vuxna och varannan gång för barn. Genom att förtäta den möjliggörs regionala analyser och rapporter.

Vad övervakar vi?

Barn som tittar över ett staket in mot en lekplats.
Lekplats. Foto: Mostphotos

Vi samlar in uppgifter om upplevd hälsopåverkan från miljön genom enkäter som skickas ut av SCB. Vart fjärde år skickas enkäten till vuxna och vart fjärde år till barnens målsmän. Insamlat data sammanställs i miljöhälsorapporter. Data används främst till miljömålet ”God bebyggd miljö”, men även till ”Frisk luft”, ”Grundvatten av god kvalitet”, ”Giftfri miljö” samt ”Säker strålmiljö”. För de frågor som ställts på samma sätt hela tiden finns svar från vuxna som kan jämföras mellan 1999, 2007 och 2015 och för barn från 2003, 2011 samt 2019.

Hur går det?

Miljön påverkar människors hälsa på många sätt. Utvecklingen kan se olika ut i olika län. Ofta är det svårt att veta vad som har orsakat en viss påverkan. Helt klart är att politiska beslut och vår livsstil påverkan hälsa.

Vilka län är med?

Hur gör vi?

Miljöhälsoenkäten skickas ut till slumpvis utvalda personer av SCB. Det nationella urvalet är 500 enkäter per län för vuxenenkäten och 600 enkäter per län för barnenkäten. I samband med utskick av nationell miljöhälsoenkät erbjuds länsstyrelser/landsting/regioner/kommuner att förtäta enkäten (skicka ut fler enkäter) i sitt område. Förtätningen av enkäten möjliggör regionala analyser och rapporter.

I den nationella rapporteringen beskrivs resultaten i huvudsak på nationell nivå, de nationella miljöhälsorapporterna finns att läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats. Förtätning av enkäten gör det möjligt att bryta ned data på regional nivå och göra regionala analyser och rapporter. De regionala rapporterna publiceras på deltagande myndigheters webbplats och eventuella seminarier anordnas i samband med publicering.

Relaterade miljömål

Fram till årsskiftet 2018/2019 fanns följande miljömålsindikatorer på Miljömålsportalen:

  • Allergiker/astmatiker och luftföroreningar
  • Besvär av bilavgaser
  • Besvär av inomhusmiljön
  • Besvär av trafikbuller
  • Besvär av vedeldningsrök
  • Bostäder med fukt och mögel
  • Exponering för miljötobaksrök
  • Nickelallergi
  • Sömnstörda av trafikbuller

Illustration av miljömålet Frisk luft. Moln på en himmel.

Dessa är främst kopplade till ”Frisk luft”, ”God bebyggd miljö” och ”Giftfri miljö”. Det finns även frågor om radon som kan användas för uppföljning av miljömålet Säker strålmiljö. Indikatorerna baserades på data från de miljöhälsoenkäter som ställts till vuxna. För de flesta län som förtätat miljöhälsoenkäten finns regionala resultat, ofta sammanställda i regionala rapporter. Fler indikatorer bör kunna tas fram ur det omfattande materialet från miljöhälsoenkäterna. När Miljömålsportalen moderniserades togs de bort, men de ska komma tillbaka som ”övriga indikatorer” från 2022.

Folkhälsostudion är en plattform som har tagits fram av Folkhälsomyndigheten. Länk till den finns från miljömålsportalen www.sverigesmiljömål.se. Där kan man själv söka fram data för sitt län för att visualisera utvecklingen.

Mer om de olika miljömålen och hur Sverige uppfyller dem kan du läsa på Sveriges miljömåls webbplats.

Publikationer

Kontaktperson

Louise Ellman Kareld, Länsstyrelsen i Kronobergs län

louise.ellman-kareld@lansstyrelsen.se