Många års övervakning av marina växtplankton i väst

Miljöövervakning av marina växtplankton i Västra Götalands läns kustvatten har pågått i över 35 år. Nu har SMHI utvärderat insamlade data och redovisar dessa i rapporten ”Växtplankton och deras miljö i Västra Götalands kustvatten 1986 – 2021”.

Vad visar resultatet?

Artdiversiteten är stor och antalet släkten tycks öka. I några områden har vissa artgrupper ökat, vilket troligen beror på minskad tillförsel av näringsämnen från land. Siktdjupet och ytvattentemperaturen har ökat under perioden och därför rekommenderas en anpassning till klimateffekter i övervakningen framöver.

Växtplankton och deras miljö i Västra Götalands kustvatten 1986 – 2021, Länsstyrelsen

Rapportomslag.